Nieuwe bezwaarmogelijkheden NOW

10 juni 2021 - De minister van Sociale Zaken heeft kenbaar gemaakt dat in meer gevallen bezwaar kan worden ingediend tegen een lagere NOW dan eerder mogelijk was. De NOW wordt aangevraagd op basis van verwachtingen en hier wordt het voorschot dan ook op gebaseerd. Belangrijke variabelen voor het subsidiebedrag zijn onder andere de referentieloonsom en het percentage omzetverlies. In dit artikel gaan we in op de nieuwe bezwaarmogelijkheden voor de NOW.

Het bedrag van het voorschot NOW 1 werd gebaseerd op de loonsom van de maand januari. Bij de definitieve vaststelling van de NOW wordt gekeken of de loonsom in stand is gebleven. Daarbij wordt de loonsom van de maanden maart tot en met mei 2020 vergeleken met driemaal de loonsom van januari 2020. De regeling is zo vorm gegeven dat als de loonsom is gedaald, een korting plaatsvindt op de uiteindelijke subsidie. Dit heeft in veel gevallen geleid tot de verplichting om het gehele voorschot terug te betalen. Dit kan komen doordat in de referentiemaand januari incidentele beloningen zaten die in de maanden maart tot en met mei niet meer voorkwamen. Hierdoor was er al sprake van een lagere loonsom, terwijl de ondernemer wel al zijn werknemers in dienst had gehouden. Hier is veel kritiek door ontstaan en de minister komt hier nu in tegemoet door een aantal nieuwe bezwaarmogelijkheden te introduceren.

Eerder was - na inwerkingtreding van de NOW-regeling – al een aanpassing van de kortingsregeling doorgevoerd die inhoudt dat wanneer in de loonsom van januari een betaling van de dertiende maand was inbegrepen, het UWV deze automatisch uit de loonsom zou filteren. Maar andere incidentele beloningen (die in de maand januari waren betaald) konden niet door het UWV uit de loonsom gefilterd worden, wat vaak leidde tot een terugbetaling van de NOW. Maatwerk was hierbij niet mogelijk.

Op 28 mei 2021 heeft de minister gepubliceerd dat er toch maatwerk mogelijk is als de ondernemer een bezwaarschrift indient tegen de vaststelling van de NOW. De werkgever wordt dan zo veel mogelijk binnen de geest van de regeling tegemoet gekomen. Deze versoepelingen gelden voor alle NOW-perioden. Dit is een belangrijke verbetering.

Het indienen van een bezwaarschrift is mogelijk in onder andere de volgende situaties:

  • In de referentiemaand leiden incidentele beloningen mogelijk tot een niet representatieve loonsom. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bonussen of gratificaties over het voorgaande jaar, uitbetaling van vakantiedagen of overuren van een vorige periode.
  • In de referentiemaand zijn afrekeningen uitbetaald aan werknemers die vóór de referentiemaand uit dienst zijn gegaan.
  • Als de rechtsvorm van de onderneming is gewijzigd, maar de bedrijfsvoering niet is veranderd (zoals wanneer een eenmanszaak overgaat in een bv), dan worden de verschillende loonheffingennummers samen geteld.
  • Loonheffingennummers worden ook samen geteld als de loonsom is gewijzigd als gevolg van fusies en afsplitsingen in een concernrelatie, maar er geen mutaties in het werknemersbestand hebben plaatsgevonden.
  • Overige situaties die aangemerkt kunnen worden als opvolgend werkgeverschap. Hieronder kan ook de situatie van inleenkrachten worden inbegrepen die na de referentiemaand in dienst komen van de inlener.

Bovenstaande opsomming van situaties waarin bezwaar mogelijk is, is niet limitatief. 

Als u de NOW moet terugbetalen en dat heeft te maken met de kortingsregeling als gevolg van een lagere loonsom, kan het dus lonen om te bekijken of het mogelijk is om bezwaar in te dienen. In de bezwaarfase kan wél maatwerk worden geleverd. Dit betekent overigens niet dat het honoreren van het bezwaar in alle gevallen zal leiden tot een nabetaling. Immers, de definitieve NOW kan ook lager worden vastgesteld als het definitieve percentage omzetverlies minder hoog blijkt te zijn dan waarop het voorschot was gebaseerd.

Meer weten?

Heeft u te maken met een tegenvallende vaststelling van de NOW-subsidie en wilt u weten of u bezwaar kunt maken? Neem dan contact op met onze NOW-specialisten Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.