Nieuwe regels voor detachering van chauffeurs per 2 februari 2022

23 februari - Per 2 februari 2022 gelden er nieuwe regels bij de detachering van chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze nieuwe regels zijn onderdeel van het zogenaamde ‘Mobility Package’, een pakket aan Europese maatregelen dat mede is gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden van chauffeurs in het internationale transport.

Wanneer is er sprake van detachering?

Volgens de nieuwe detacheringsrichtlijn is er sprake van detachering in de volgende situaties:

Cross-trade transacties: vervoer tussen twee EU-lidstaten (of tussen een lidstaat en derde land), door een transportonderneming die niet in deze landen is gevestigd.

Voorbeeld cross-trade: een chauffeur in dienst van een Nederlandse transportonderneming vervoert een volledige vrachtwagen met goederen van België naar Frankrijk.

Cabotagevervoer: binnenlands vervoer voor rekening van derden dat op tijdelijke basis op het grondgebied van een lidstaat wordt verricht door een vervoersonderneming uit een ander land.

Voorbeeld cabotage: een Nederlandse transportonderneming vervoert goederen van Hamburg naar München.

Welke situaties vallen niet onder de detacheringsrichtlijn?

Er is géén sprake van detachering in de volgende situaties:

Internationaal bilateraal vervoer. Er is sprake van een bilaterale vervoersactiviteit bij het vervoer van goederen op basis van een vervoersovereenkomst tussen de lidstaat van vestiging en een andere EU-lidstaat of derde land, of van een andere lidstaat of derde land naar de lidstaat van vestiging.

Voorbeeld bilateriaal vervoer: een chauffeur in Nederland rijdt met een volle vrachtwagen naar Spanje. De chauffeur lost alle goederen in Spanje. Vervolgens laadt de chauffeur voor de terugrit goederen in Spanje om ze af te leveren in Nederland.

Beperkte aanvullende activiteiten van laden en/of lossen. Hiervan is sprake wanneer er één extra laad- en/of losactiviteit wordt uitgevoerd in de lidstaat die de chauffeur doorkruist, mits hij de goederen niet laadt of lost in dezelfde lidstaat. Op de terugweg mag er nog één extra laad- en/of losactiviteit plaatsvinden (1+1 regel), tenzij er op de heenreis geen extra activiteiten hebben plaatsgevonden. Dan mag het op de terugreis twee keer (0+2 regel).

Voorbeeld van de 1+1 regel: de chauffeur in Nederland rijdt met een halve vrachtwagen met goederen naar Spanje, stopt onderweg in Duitsland om de vrachtwagen vol te laden waarbij de in Duitsland geladen goederen vervolgens worden gelost in België. Daarna vervolgt de chauffeur zijn rit naar Spanje om de resterende goederen te lossen.

Voorbeeld van de 0+2 regel: een chauffeur in Nederland rijdt met een volle vrachtwagen naar Spanje. De chauffeur lost alle goederen in Spanje. In Spanje wordt de vrachtwagen volgeladen met goederen. De chauffeur stopt zowel in België als in Duitsland om een kwart van de goederen te lossen en rijdt vervolgens naar Nederland om de resterende helft van de goederen te lossen.

Transitvervoer. Hiervan is sprake wanneer vervoer over het grondgebied van een lidstaat gaat zonder enige activiteit van laden of lossen.

Waar heeft een gedetacheerde chauffeur recht op?

Gedetacheerde chauffeurs hebben recht op de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden van het land waarnaar zij gedetacheerd worden (het land waar wordt gelost). Dit geldt wanneer deze arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn dan hun eigen arbeidsvoorwaarden.

De harde kern bestaat uit:

 1. Minimumlonen, inclusief toeslagen voor o.a. overwerk en feestdagen.
 2. Maximale werktijden en minimale rusttijden.
 3. Minimum aantal betaalde vakantie- en verlofdagen en extra vergoedingen in verband met vakantie.
 4. Veilige werkomstandigheden.
 5. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Indien er een verplichtgestelde cao van toepassing is – zoals in Nederland de cao beroepsgoederenvervoer - dan dienen de harde kern arbeidsvoorwaarden van deze cao te worden toegepast. De verschillende lidstaten moeten dit op een toegankelijke en transparante wijze beschikbaar stellen aan vervoersondernemingen.

Vervolg voorbeeld cross-trade: in deze situatie is de chauffeur in België gedetacheerd. De Belgische detachering eindigt wanneer de chauffeur het Belgische grondgebied verlaat. Vervolgens wordt de chauffeur geacht in Frankrijk gedetacheerd te zijn, dit geldt vanaf het binnentreden van Frankrijk tot het lossen van de goederen. Zowel de Belgische als Franse arbeidsvoorwaarden dienen te worden nageleefd. De Belgische arbeidsvoorwaarden dienen te worden nageleefd tijdens de Belgische detachering en de Franse arbeidsvoorwaarden dienen te worden nageleefd gedurende de Franse periode van de detachering.

Administratieve verplichtingen

Wanneer er sprake is van detachering, dan dient hiervan een melding te worden gemaakt op het IMI-platform (Informatiesysteem Interne Markt). Aanmeldingen op lokale platformen (zoals SIPSI, Limosa, MiLoG, meldloket) komen te vervallen bij detachering. Aandachtspunten hierbij zijn dat:

 • De melding vóór de aanvang van de detachering dient te gebeuren.
 • De melding een geldigheid heeft van één dag tot zes maanden.
 • De aanmelding per werknemer en per land dient te gebeuren.
 • De chauffeur een kopie van de detacheringsverklaring bij zich dient te hebben (digitaal of op papier). Daarnaast dient de chauffeur over de elektronische vrachtbrief en tachograafgegevens te beschikken.
 • De lidstaten op verzoek aanvullende informatie kunnen opvragen die verband houden met de detachering, waaronder de arbeidsovereenkomst, urenstaten en betaalbewijzen.
 • De detacheringsverklaring geen vervanging is van de zogenaamde A1-verklaring die moet worden aangevraagd ter onderbouwing van het toepasselijke sociale verzekeringsstelsel.

Vervoersondernemingen dienen een account aan te maken om vervolgens alle chauffeurs die gedetacheerd worden aan te melden. Alvorens een account kan worden aangemaakt is een EU-login noodzakelijk.

De nieuwe regels zullen naar verwachting veel extra administratieve lasten met zich meebrengen voor transportondernemingen. De vraag is hierbij ook of - en in hoeverre - de nieuwe regels uitvoerbaar zijn. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft gepleit voor nader uitstel, of in ieder geval coulance op het gebied van handhaving. Veel lidstaten hebben de nieuwe detacheringsrichtlijn nog niet in hun wetgeving geïmplementeerd en/of bieden nog onvoldoende duidelijkheid over de minimumlonen.

Enkele andere belangrijke wijzigingen

 • Met ingang van 2 februari 2022 moeten chauffeurs het symbool van het land dat ze binnenrijden ingeven in de tachograaf.
 • Met ingang van 21 februari 2022 mogen vervoerders na het einde van een cabotage in een lidstaat, met hetzelfde voertuig, geen cabotage uitvoeren in diezelfde lidstaat gedurende vier dagen (cooling-off periode).

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de nieuwe regels? Neem dan contact op met Angela Dinkelberg per e-mail of per telefoon+31 (0)88 277 13 66. Zij helpt u graag.