Update: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) + Rekentool

29 juni 2020 - Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de genomen maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.

De werkgever kan bij het UWV een subsidie aanvragen wanneer hij een omzetverlies verwacht van ten minste 20%. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom. 

Vanaf 6 april 2020 was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de NOW-regeling (hierna: NOW 1.0). NOW 1.0 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart, april en mei 2020. Per 20 mei 2020 is NOW 2.0 aangekondigd om ook voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten te verstrekken. NOW 2.0 staat ook open voor werkgevers die geen gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0. Voor NOW 2.0 gelden gedeeltelijk andere voorwaarden.

Krijg direct inzicht met de NOW-rekentool

Mazars heeft een NOW-rekentool ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de subsidie (NOW 1.0), het voorschot en de maandelijkse termijnen.

Download de NOW-rekentool »

 

Aangekondigde aanpassingen die effect hebben op NOW 1.0

Er zijn wederom een aantal wijzigingen bekendgemaakt met betrekking tot NOW 1.0:

 • Om seizoensinvloeden op te vangen is een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte ingevoerd. Wanneer de loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom over januari 2020 wordt de loonsom van maart tot en met mei 2020 het uitgangspunt. Hierbij wordt de loonsom voor april en mei gemaximeerd op de loonsom voor maart. Deze alternatieve berekening wordt automatisch toegepast. Het zal niet leiden tot een aanvulling op het voorschot maar zal pas tot uitbetaling leiden na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan oktober 2020.
 • De afwijkende berekening van de omzetbepaling voor werkgevers die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, gaat ook gelden voor de situaties waarin een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden vóór februari 2020.
 • Betalingen van de dertiende maand in januari 2020 zullen door het UWV uit de loonsom van januari 2020 worden gefilterd bij de vaststelling van de subsidie.

De aanvraagtermijn voor NOW 1.0 is inmiddels verstreken. Werkgevers kunnen geen beroep meer doen op NOW 1.0. Mogelijk is voor hen NOW 2.0 een mogelijkheid.

NOW 1.0 vs NOW 2.0

 • Bij NOW 1.0. geldt bij ontslag wegens bedrijfseconomische gronden dat dit deel van de subsidie moet worden terugbetaald met een verhoging van 50%. Bij NOW 2.0 vervalt de verhoging van 50% bij ontslag wegens bedrijfseconomische gronden. Wel dient nog altijd het deel van de subsidie dat betrekking heeft op de loonkosten van de ontslagen werknemers te worden terugbetaald. Bij  NOW 2.0 geldt nog wel dat voor werkgevers die wegens bedrijfseconomische redenen 20 of meer werknemers ontslaan, zonder overeenstemming hierover met de vakbonden of de Stichting van de Arbeid, de subsidie verlaagd wordt met 5%.
 • NOW 1.0 betreft een tegemoetkoming van de loonkosten voor de maanden maart, april en mei 2020. NOW 2.0 betreft een tegemoetkoming voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
 • De omzetdaling onder NOW 1.0 wordt gemeten over een driemaandsperiode die aanving op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. NOW 2.0 ziet op een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien een werkgever al gebruikmaakt van NOW 1.0, dient de viermaandsperiode voor NOW 2.0 aan te sluiten op de periode gekozen voor NOW 1.0.
 • Voor NOW 1.0 is, in beginsel, de referentiemaand januari 2020 (tenzij de uitzondering als hierboven beschreven van toepassing is). Voor NOW 2.0 geldt maart 2020 als referentiemaand.
 • Bij NOW 1.0 geldt de voorwaarde om over 2020 geen dividenden of bonussen uit te keren dan wel eigen aandelen in te kopen, alleen wanneer gekozen wordt voor toepassing van de NOW-regeling op werkmaatschappijniveau. Onder NOW 2.0 gelden deze voorwaarden voor alle aanvragers met een voorschot van € 100.000 of meer en / of een definitieve vaststelling van de subsidie van € 125.000 of meer.
  De voorwaarde ziet, in principe, niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, die pas in 2020 tot uitbetaling zullen leiden aangezien de beslissingen daarover al genomen zijn. Wij raden echter aan om in de situatie dat sprake is van dividend, bonussen en inkoop van aandelen over 2019, waarover het besluit is genomen na 22 april 2020, in overleg te treden met de adviseur om de situatie nader te beoordelen.
 • Bij NOW 1.0 wordt het SV-loon verhoogd met een opslag voor werkgeverslasten van 30%. Bij NOW 2.0 is deze opslag 40%.
 • Bij NOW 2.0 geldt voor de werkgever een inspanningsverplichting die is gericht op het voorkomen van werkloosheid en betreft de verplichting voor de werkgever om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.

De aanvraagprocedure van NOW 2.0 wordt opengesteld vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Binnen 24 weken na 15 november 2020 of, voor werkgevers met een omzetperiode vanaf 1 augustus, na 30 november 2020 kan worden verzocht om definitieve vaststelling van NOW 2.0.

Voor het overige zijn de voorwaarden voor NOW 2.0 min of meer gelijk aan de voorwaarden voor NOW 1.0., zoals hieronder beschreven.

Doel van de regeling

Het doel van de NOW-maatregel is het behoud van banen tijdens de coronacrisis. Aan deelname aan de regeling is de inspanningsverplichting verbonden om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.

Omzetdaling

 • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies;
 • Wanneer sprake is van een concern, is de omzetdaling op concernniveau bepalend;
 • Onder voorwaarden is het mogelijk om voor de omzetdaling niet aan te sluiten bij de omzetdaling op groepsniveau maar op de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij. Wanneer echter de gehele groep een omzetdaling heeft van 20% of meer, kan geen gebruik worden gemaakt van deze verruiming. Om gebruik te kunnen maken van deze verruiming, zal de werkmaatschappij wel rechtspersoonlijkheid moeten hebben;
 • Bij een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers, geldt ook nog als extra voorwaarde dat met de vakbond of werknemersvertegenwoordiging een akkoord is gesloten over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Wanneer de werkmaatschappij minder dan 20 medewerkers heeft, is een akkoord nodig van een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Wanneer binnen een concern sprake is van een personeels-bv, kan deze personeels-bv geen gebruikmaken van de voorgestelde verruiming;
 • Wanneer een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.
 • Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat de omzetdaling van de Nederlandse vennootschappen binnen de groep alsmede de buitenlandse onderdelen met Nederlands SV-loon meetellen;
 • De omzetdaling wordt bepaald door de omzet te vergelijken met de omzet van 2019 (pro rata);

Hoogte subsidie

 • De werkgever betaalt het loon door aan de werknemer en ontvangt een tegemoetkoming in de loonkosten; de hoogte is afhankelijk van de terugval in omzet en is maximaal 90% van de loonsom.
 • Voor de loonsom wordt uitgegaan van het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Dat betekent dat de loonkosten van werknemers die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, niet kunnen worden meegenomen. Ook wordt het loon van bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder (dga) die niet verzekerd is voor de sociale verzekeringen niet meegenomen in de loonsom; hetzelfde geldt voor vrijwillig verzekerden. Dat loon komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • Het SV-loon wordt verhoogd met een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen (ter compensatie van de werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag over het loon). Bij NOW 2.0 is deze opslag 40%;
 • Het loon boven € 9.538 per maand (per werknemer) komt niet voor subsidie in aanmerking;
 • Buitenlandse werkgevers komen ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Werkgevers zonder Nederlandse bankrekening, kunnen een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer invullen; de aanvraag gaat niet via het digitale formulier maar geschiedt via een papieren aanvraag;
 • De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. Hierbij is belangrijk voor de hoogte van de subsidie dat de flexibele krachten in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

De aanvraagprocedure

 • De aanvraag wordt ingediend bij het UWV via een digitaal formulier;
 • Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming; dit voorschot wordt betaald nadat op de aanvraag positief is beslist; de betaling vindt plaats in maximaal 3 termijnen;
 • Er wordt naar gestreefd om de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na uw aanvraag;
 • Wanneer een werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft, zal deze meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer (subnummer). De werkgever dient wel per aanvraag de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht (dus dezelfde omzetdaling op iedere aanvraag);

Controle achteraf

 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-regeling is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist.
 • Vanaf 7 oktober 2020 kan de aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 1.0 worden ingediend. Als ook wordt deelgenomen aan NOW 2.0 kan er ook voor gekozen worden om de vaststelling voor beide tranches gelijktijdig aan te vragen; dit kan dan vanaf 15 november 2020.
 • Voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer geldt het vereiste van een accountantsverklaring bij de definitieve vaststelling. Indien het voorschot lager lag dan € 100.000 maar de uiteindelijke subsidie vastgesteld zal gaan worden op € 125.000 of meer, geldt ook het vereiste van een accountantsverklaring;
 • Blijft de NOW-subsidie onder deze grensbedragen maar bedraagt het voorschot meer dan € 20.000 of de uiteindelijke subsidie is meer dan € 25.000, dan is een verklaring van een derde nodig. Deze derde moet de omzetdaling bevestigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats wanneer er sprake is geweest van een daling van de loonsom of wanneer het omzetverlies lager is uitgevallen (dit kan leiden tot de verplichting tot terugbetaling). Ook kan een correctie worden toegepast wanneer sprake was van bedrijfseconomisch ontslag tijdens de periode waarin een NOW-subsidie werd ontvangen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65 of Renee Pauli per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.

Download de NOW-rekentool

* verplichte velden

Uw persoonsgegevens worden door Mazars Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke, verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als u een verplicht veld leeg laat, kan uw verzoek mogelijk niet verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw verzoek te kunnen verwerken.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie of wissing van uw gegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Ook hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om aanwijzingen te geven over wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u in ernstige mate raakt.