Noodwet maakt elektronisch vergaderen en uitstel verslaglegging mogelijk voor verenigingen en stichtingen

28 april 2020 - Om elektronisch vergaderen mogelijk te maken voor verenigingen en stichtingen, is er een voorziening opgenomen in een op dinsdag 21 april 2020 door de Eerste Kamer aangenomen noodwet. In deze noodwet staat ook een bepaling over uitstel van de verslaglegging.

Verenigingen

Bij een vereniging kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de ledenvergadering, op voorwaarde dat alle leden de vergadering langs elektronische weg kunnen volgen en de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die in de oproeping voor de vergadering zijn vermeld. Die vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord en de antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden. Het bestuur spant zich er voor in dat ook tijdens de vergadering via elektronische weg vragen kunnen worden gesteld, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

Het bestuur kan bepalen dat het stemrecht slechts door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan worden uitgeoefend, waarbij het bestuur desgewenst kan bepalen dat het uitbrengen van de stem ook vóór de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel kan plaatsvinden.

De financiële verslagleggingstermijn (binnen zes maanden na afloop van het boekjaar) kan bij verenigingen door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden. Wanneer dat is gebeurd, heeft de algemene vergadering geen bevoegdheid tot verlenging.

Stichtingen

Bij een stichting bestaat een mogelijkheid om elektronisch te vergaderen voor het orgaan dat op grond van de statuten bevoegd is tot vaststelling van de jaarrekening, meestal is dat het bestuur. Er gelden dan overeenkomstige regels als bij de vereniging.

Voor de stichting is er een voorziening inzake de financiële verslaglegging getroffen, die het bestuur de mogelijkheid biedt de termijn met ten hoogste vier maanden te verlengen. Voor zover er een ander orgaan is dat op grond van de statuten bevoegd is tot verlenging, heeft dat andere orgaan die bevoegdheid niet als het bestuur tot verlenging is overgegaan.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding heeft plaatsgevonden door plaatsing in het Staatsblad. De hierboven besproken maatregelen op het gebied van het rechtspersonenrecht hebben een terugwerkende kracht tot 16 maart 2020.

Verlenging maatregelen

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, is verlengd tot 1 december 2020. Oorspronkelijk zouden de maatregelen uit de Noodwet op 1 oktober 2020 vervallen. Door de verlenging krijgen rechtspersonen langer de tijd om digitaal te vergaderen.

Meer weten

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Xander Alders, advocaat bij Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 93. Hij helpt u graag verder.