Personeelstekort in de transportbranche: de zzp-er als oplossing?

19 september 2019 – Vandaag de dag vormt het gebrek aan personeel misschien wel de grootste uitdaging voor de transport. De arbeidsmarkt blijft zeer krap, ondanks dat het aantal openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs iets afneemt. Vanaf 2021 zal met name het aanbod van chauffeurs nauwelijks meer groeien, terwijl de vraag wel stevig doorgroeit. Reden voor veel transportondernemers om zzp-chauffeurs in te schakelen, al dan niet uit het buitenland.

Tekort aan chauffeurs

Met het opgelopen tekort aan chauffeurs heeft het aantal eigen rijders (zzp’ers) in het wegvervoer inmiddels een recordhoogte van 5.600 bereikt. Dat is maar liefst 35% meer dan vijf jaar terug, zo concludeert het Economisch Bureau van ING in haar nieuwste vooruitzichten voor de transport- en logistieke sector.

Risico’s

Er kunnen verschillende risico’s zijn als de inzet van de zzp-chauffeur niet op de juiste wijze gebeurt. Volgens de Wet wegvervoer goederen (Wwg) is het voor een transportbedrijf verboden om vervoer te verrichten met chauffeurs die niet bij het bedrijf in dienst zijn (de zogenoemde ‘eis van dienstbetrekking’). Uit deze eis van dienstbetrekking volgt dus dat transportbedrijven in principe geen gebruik mogen maken van zelfstandige chauffeurs. Voor deze eis bestaat een uitzondering, maar dan moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Een zzp’er met een vergunning mag (als charter) vervoer verrichten voor een transportbedrijf, indien:

  • de zzp’er beschikt over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg.
  • de zzp’er beschikt over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst of huurovereenkomst).
  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp’er.
  • de zzp'er werkt voor eigen rekening en risico. Als daar twijfel over kan ontstaan, kunnen zzp'ers en hun opdrachtgevers een zogenaamde modelovereenkomst gebruiken.

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is verantwoordelijk voor het afgeven van de (Euro-)vergunningen en onderzoekt bij een vergunningsaanvraag of de zzp'er voor eigen rekening en risico vervoer verricht. De NIWO controleert dus ook of er sprake is van een verkapt dienstverband. Er zal gekeken moeten worden naar het aantal opdrachtgevers, de ritten en wie de voertuigen ter beschikking stelt en op welke wijze de voertuigen ter beschikking zijn gesteld (dus geen bruikleenovereenkomst).

Modelovereenkomst

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft in samenwerking met de Belastingdienst een modelovereenkomst gemaakt voor beroepsgoederenvervoerders. Wanneer partijen werken volgens deze overeenkomst hebben zij zekerheid over de vraag of er al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Opschorten handhaving Wet DBA

Tot 1 januari 2021 zal het toezicht van de Belastingdienst zich enkel concentreren op ‘kwaadwillenden’. Verder zal de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die beoogt de handhaving en het terugdringen van schijnzelfstandigheid te verbeteren, niet worden gehandhaafd. Daarnaast streeft het kabinet naar nieuwe wet- en regelgeving om de Wet DBA per 1 januari 2021 te vervangen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert regelmatig controles uit, al dan niet in samenwerking met andere inspectiediensten. Zo wordt er ook regelmatig samengewerkt met de Belastingdienst, waarbij ook de relatie tussen zzp-ers en hun opdrachtgevers wordt beoordeeld. Om risico’s te beperken adviseren wij u om in ieder geval tot 1 januari 2021 te werken met een modelovereenkomst wanneer u samenwerkt met een zzp'er.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met zzp-chauffeurs? Neem dan contact op met Richard Ouwerling per e-mail of per telefoon +31 (0)88 627 22 98. Hij helpt u graag verder.

Voortaan automatisch nieuws op het gebied van Transport & Logistiek in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel.

»