Maatregelen btw & accijnzen

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2019 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Verhogen verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen.

Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

Diensten van sportorganisaties aan hun leden zijn in principe vrijgesteld van btw. In lijn met Europese rechtspraak wordt de Nederlandse btw-vrijstelling voor sport en aan sport gerelateerde activiteiten per 1 januari 2019 uitgebreid, zodat ook diensten door sportorganisaties aan derden zijn vrijgesteld. De verruiming van de sportvrijstelling raakt gemeenten en sportverenigingen/-stichtingen doordat na invoering van de maatregel de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voortaan als een btw-vrijgestelde activiteit kwalificeert, waarmee het recht op aftrek van voorbelasting vervalt

Digitale diensten over de grens

Ondernemers die grensoverschrijdende digitale diensten verkopen aan consumenten binnen de EU zijn btw verschuldigd in de lidstaat en naar het tarief van de lidstaat waar de consument is gevestigd. De ondernemer kan ervoor kiezen gebruik te maken van het ‘mini one-stop shop’ (MOSS). De ondernemer kan de verschuldigde buitenlandse btw afdragen aan zijn eigen belastingdienst die deze vervolgens verrekent met de belastingdienst van de lidstaat van de consument. Voor ondernemers is het moeilijk om bij verkoop van diensten via internet vast te stellen waar de consument woont en dus voor welke lidstaat de ondernemer de btw moet afdragen. Afdracht via het MOSS betekent naast administratieve lasten ook een extra aangifte naast de binnenlandse btw-aangifte. Om kleine ondernemers tegemoet te komen, is voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten voortaan de btw verschuldigd in de lidstaat van de ondernemer en naar het daar geldende tarief. Voorwaarde is wel dat de totale grensoverschrijdende omzet van de ondernemer met deze diensten jaarlijks onder €10.000 blijft. Ook worden de factureringsregels vereenvoudigd voor ondernemers die digitale diensten verrichten voor consumenten in andere lidstaten. Voortaan gelden alleen de factureringsregels van de lidstaat waar de ondernemer voor toepassing van de MOSS-regeling is geïdentificeerd.

Vervangen kleineondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een omzetgrens van € 20.000. Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaalt met goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet aftrekken. Anders dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling ook voor rechtspersonen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.