Maatregelen (vermogende) particulieren

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2019 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Invoering tweeschijvenstelsel

Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerealiseerd. Er zal een gezamenlijk basistarief (37,05% in 2021) gelden voor het inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor het inkomen boven € 68.507. De grens waar het toptarief begint, wordt tot 2025 bevroren. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), bijna 2,5%-punt lager dan het huidige toptarief.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de volgende box 1-tarieven:

Box 1-tarief 2019

 

 

 

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€) 

Tarief 2019 (%) 

1e schijf 

20.384 

36,65

2e schijf 

20.384 

34.300 

38,10 

3e schijf 

34.300 

68.507 

38,10 

4e schijf 

68.507 

-

51,75 

Deze percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen. 

Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld in het Belastingplan 2017. Voor AOW-gerechtigden gelden in beginsel lagere maxima.

Heffingskortingen 

2018 (€) 

2019 (€) 

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 

2.265 

2.477 

Arbeidskorting max. 

3.249 

3.399 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. 

2.801 

2.835 

Jonggehandicaptenkorting 

728 

737 

Ouderenkorting 

1.418 

1.596 

Alleenstaande ouderenkorting 

423 

429 

Erfgenaam en aansprakelijkheid

Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden voor naheffings- en navorderingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst mist daardoor soms verhaalsmogelijkheden omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen. Deze wijziging gaat al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur) gelden.

Verlaging aftrektarief voor bepaalde aftrekposten

Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats van het effectieve toptarief waartegen de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek aftrekbaar zijn. Voor de aftrekbare negatieve inkomsten uit eigen woning geldt al een verlaging van het aftrektarief. In 2020 zijn de genoemde aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in plaats van 50,5%. De verlaging van het aftrektarief zal geleidelijk plaatsvinden. In 2023 zal dit uiteindelijk leiden tot een aftrek tegen 37,05% (tarief tweede schijf).

Conserverende aanslag beperkt

Wanneer in een belastingverdrag aan een ander land (woonstaat) het volledige heffingsrecht over pensioen-/lijfrente-inkomsten is toegekend, mag Nederland geen conserverende aanslag opleggen over in bepaalde periodes opgebouwde rechten. Dit is door de Hoge Raad beslist en wordt nu in de wet vastgelegd. Het komt erop neer dat bij emigratie naar dergelijke landen lijfrentepremies van de periode vóór 1 januari 1992 of van de periode 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009 buiten aanmerking blijven. Hetzelfde geldt voor pensioenaanspraken en bijdragen van de periode tot en met 15 juli 2009.

Fiscale aansprakelijkheid begunstigden

Zeer vermogende particulieren ontdoen zich soms van hun vermogen vlak voordat de Belastingdienst zijn verhaalsmogelijkheden veilig kan stellen. Bijvoorbeeld door vermogen te schenken aan familieleden of door een rechtspersoon te liquideren. Daarom komt er een nieuwe fiscale aansprakelijkstelling voor begunstigden. Een begunstigde is iemand die bijvoorbeeld een schenking of een liquidatie-uitkering van een rechtspersoon ontvangt. Er moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • de begunstiging is onverplicht verricht
  • de Belastingdienst is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden
  • de belastingschuldige én de begunstigde wisten of behoorden te weten dat de Belastingdienst benadeeld werd

Er kan worden verondersteld dat de betrokkenen wisten dat de Belastingdienst benadeeld werd. De begunstigde moet dan zelf het tegendeel bewijzen. Deze wijziging gaat al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur) gelden.

Wijziging combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) zal anders berekend worden, waardoor de maximale IACK al bij een lager inkomen bereikt zal worden.

Heffingskortingen zieken zonder werk

Uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering die ziek worden en een uitkering Ziektewet (ZW) ontvangen, hebben recht op arbeidskorting en eventueel inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). In de regel treedt hierdoor een substantiële inkomensstijging op. Omgekeerd ervaren mensen die een ZW-uitkering genieten en geen werk hebben juist een substantiële netto-inkomensdaling als zij zich beter melden. Om dit te voorkomen wordt per 1 januari 2020 de ZW-uitkering niet langer als arbeidsinkomen in aanmerking genomen voor groepen zonder dienstbetrekking. De maatregel geldt niet voor vrijwillig verzekerden voor de ZW.

Hogere algemene heffingskorting

Voor 2018 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.265. Gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 verhoogt het kabinet via het Belastingplan 2019 de maximale algemene heffingskorting met in totaal € 358. De algemene heffingskorting daalt naarmate het inkomen in box 1 meer bedraagt dan de eindgrens van de eerste schijf. Uiteindelijk kan de algemene heffingskorting nihil bedragen.

Aanslag ontbonden vennootschap

Er komt een alternatieve wijze van bekendmaken van belastingaanslagen aan (vermoedelijk) niet langer bestaande rechtspersonen. Dit om het omzeilen van belastingheffing tegen te gaan. Het aanslagbiljet wordt uitgereikt aan het Openbaar Ministerie bij de laatst bevoegde rechtbank of aan de Rechtbank Den Haag. De aanslaggegevens worden gepubliceerd in de Staatscourant en een kopie van het aanslagbiljet wordt verzonden naar de laatst bekende bestuurders, aandeelhouders en vereffenaars.

Uitbreiding informatieplicht

Personen die potentieel aansprakelijk zijn voor een belastingschuld van een ander worden wettelijk verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Voorwaarde is wel dat de Belastingdienst aanwijzingen heeft dat er aansprakelijkheid kan zijn, bijvoorbeeld bij een inlener, bestuurder of aanmerkelijkbelanghouder. Het niet voldoen aan deze verruimde informatieplicht kan beboet worden (max. € 8.300) of bestraft met maximaal zes maanden hechtenis.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.