Overige maatregelen

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2019 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Aanpassing regeling belastingrente

Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De belastingrenteregeling in de inkomsten- en erfbelasting was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. Daardoor werd soms rente in rekening gebracht terwijl tijdig aangifte was gedaan. De Belastingdienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen geen belastingrente in rekening. Deze praktijk zal nu in wetgeving worden omgezet voor zowel de inkomsten- als erfbelasting.

Aanpassing energiebelasting

De eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt verhoogd en de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd. Daarmee worden de tarieven in de energiebelasting beter in balans gebracht in verhouding tot de CO2-uitstoot.

Vermindering energiebelasting omlaag

Het kabinet stelt voor de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting.

Verlaging verhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing voor corporaties verlagen. Deze verlaging is afhankelijk van de omvang van hun investeringen in verduurzaming van hun woningvoorraad. Verhuurders die verhuurderheffing betalen en verbeteringen in de energieprestatie van bestaande huurwoningen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor heffingsvermindering. De woning moet dan met minimaal drie Energie-Indexklassen worden verbeterd, wat na renovatie resulteert in een Energie-Index van maximaal 1,4 (label B of beter). Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019, maar dit moment is nog niet definitief vastgesteld.

Kansspelbelasting sportweddenschappen

De aanbieders van landgebonden sportweddenschappen worden belastingplichtige voor de kansspelbelasting. Daarmee ontstaat gelijkheid ten opzichte van de aanbieders van sportweddenschappen en bingo op afstand. Ook deze aanbieders zullen belastingplichtig zijn voor de kansspelbelasting. Bij overige kansspelen wordt de kansspelbelasting van de speler geheven. Ook bij promotionele kansspelen blijft degene die de prijs ontvangt de belastingplichtige en wordt de belasting over de prijs berekend. De inwerkingtreding hangt af van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (nu bij de Eerste Kamer).

Kansspelbelastingtarief

Het kansspelbelastingtarief was in 2018 tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Deze tijdelijke verhoging wordt niet verlengd, zodat op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip het tarief weer 29% bedraagt.

Deelnemersboete

Aan overtreders van fiscale wetgeving kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Sinds 2014 geldt dit ook voor helpers van die overtreders. Daarbij moet u denken aan de uitlokker, de medeplichtige of degene die doet plegen. Deze uitbreidingsbepaling gold voor vijf jaar, maar die termijn wordt nu met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. De Belastingdienst heeft er tot nu toe weinig gebruik van gemaakt, maar er zou een belangrijke preventieve werking van deze bepaling uitgaan.

Afvalstoffenheffing bij export

De afvalstoffenbelasting gaat ook gelden voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan en die in het buitenland worden gestort of verbrand. Er is aansluiting gezocht bij de al bestaande EG-verordening voor de overbrenging van afvalstoffen, op grond waarvan degene die de afvalstoffen naar het buitenland overbrengt dit moet melden (de kennisgever).

Zwangerschap en pensioenopbouw

Een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling heeft bij zelfstandige beroepsbeoefenaren die verplicht deelnemen in een pensioenregeling nu nog tot gevolg dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. De wetgeving wordt aangepast zodat het mogelijk gemaakt wordt die pensioenopbouw gewoon door te laten lopen.

Vrijstelling pleegvergoedingen

De vrijstelling van inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen zou vervallen per 1 januari 2019. Het gevolg zou dan zijn dat bij pleegzorg aan meer dan drie kinderen, de vergoeding deels belast moet worden. De vrijstelling wordt nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet spreekt zelf de verwachting uit dat daarna de vrijstelling structureel wordt, dus zonder een einddatum.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.