Maatregelen btw & accijnzen

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2020 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Laag btw-tarief elektronische uitgaven

Vanaf 1 januari 2020 is het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing op het leveren en uitlenen van e-boeken, e-kranten en e-tijdschriften. Het verlaagde tarief mag ook toegepast worden op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Het verlaagde tarief mag echter niet toegepast worden op elektronische uitgaven en nieuwswebsites die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, video’s of muziek. 

Bewijs intracommunautair vervoer

Om het btw-tarief van 0% op intracommunautaire leveringen aan te tonen, moet er sprake zijn van bewijs dat een goed de lidstaat heeft verlaten. Het vereiste aantal bewijsstukken wordt per 1 januari 2020 teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken. Bij twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken worden de goederen geacht vanuit de lidstaat van levering te zijn verzonden of vervoerd. De bewijsstukken moeten afkomstig zijn van twee partijen die onafhankelijk zijn van elkaar. Denk aan een ondertekend CMR-document en een door een onafhankelijke derde ondertekend vervoersdocument.

Indien de afnemer het vervoer van de intracommunautaire levering regelt, dient de verkoper te beschikken over een schriftelijke verklaring van de afnemer die aan specifieke eisen moet voldoen. Deze verklaring van de afnemer moet uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de intracommunautaire levering plaatsvond bij de leverancier zijn. 

Juist btw-identificatienummer

Voor het toepassen van het nultarief op intracommunautaire leveringen wordt de leverancier vanaf 1 januari 2020, naast bewijs van grensoverschrijdend vervoer, ook verplicht:

  • een juiste periodieke Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) in te dienen
  • te beschikken over een geldig btw-nummer van de afnemer

Heeft een ondernemer niet aan de voorwaarden voldaan, dan vervalt de aanspraak op het nultarief op de desbetreffende levering. Herstel is mogelijk als naar het oordeel van de inspecteur de voorwaarden alsnog worden vervuld, bijvoorbeeld door binnen een bepaalde termijn het juiste btw-nummer van de afnemer te overleggen. 

Oplossing voor voorraad op afroep

De overbrenging door een ondernemer van eigen goederen uit het bedrijf naar een andere EU-lidstaat wordt onder voorwaarden niet langer behandeld als een levering van goederen onder bezwarende titel vanaf 1 januari 2020. De intracommunautaire levering (ICL) en de intracommunautaire verwerving (ICV) vinden op een later moment plaats. Niet de leverancier, maar de afnemer moet de ICV aangeven in de lidstaat van bestemming. De leverancier hoeft zich in het kader van deze regeling inzake voorraad op afroep dus niet meer in de lidstaat van bestemming te registreren. Deze regeling inzake voorraad op afroep is geen keuze, maar een verplichte toepassing per levering wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Regeling voor ketentransacties

Met ketentransacties worden opeenvolgende leveringen tussen ondernemers van dezelfde goederen bedoeld waarbij die goederen grensoverschrijdend binnen de EU van de eerste leverancier rechtstreeks naar de laatste afnemer in de keten worden verzonden of vervoerd. De voorgestelde regeling bepaalt aan welke van de opvolgende leveringen in de keten het intracommunautaire vervoer of de verzending toegeschreven moet worden. Alleen die levering wordt dan aangemerkt als de intracommunautaire levering. De overige leveringen binnen de keten worden aangemerkt als een binnenlandse levering. De leveringen in de keten vóór de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat van aanvang van het intracommunautaire vervoer. De leveringen in de keten na de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat waar het intracommunautair vervoer eindigt. Voor de toepassing van de regeling moet eerst worden bepaald wie in de keten kwalificeert als tussenhandelaar aan wie het intracommunautaire vervoer of de intracommunautaire verzending wordt toegeschreven.

Verhoging accijns op diesel

Het kabinet stelt voor de accijns op diesel per 1 januari 2021 met 1 cent te verhogen. Ook voor 2023 stelt het kabinet voor de accijns op diesel met 1 cent per liter te verhogen. De voorgestelde verhogingen zijn nodig om de voorstellen uit het Klimaatakkoord te kunnen bekostigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2020, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.

>>