Maatregelen (vermogende) particulieren

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2020 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Lastenverlichting burgers

Het kabinet wil een lastenverlichting voor burgers doorvoeren. Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken nog lonender maken. Het gaat onder meer om de versnelde invoering van het tweeschijven-stelsel. De invoering die aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, wordt al in 2020 gerealiseerd, met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. De verhoging van de algemene heffingskorting pakt positief uit voor lagere inkomens. 

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Belastingplichtigen die aan het begin van 2020 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen in beginsel qua effect twee schijven verwachten. De volgende percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, geldt een andere tariefstructuur.

Box 1-tarief 2020

Bel. ink. meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2020 (%)

Schijf laag tarief

-

68.507

37,35%

Schijf hoog tarief

68.507

-

49,5%

 

Gewijzigde heffingskortingen

Hierna zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld (of vermeld) in (de Memorie van toelichting bij) het wetsvoorstel Belastingplan 2020. Voor AOW-gerechtigden gelden in beginsel lagere maxima.

 

Heffingskortingen

2019 (€)

2020 (€)

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)

2.477

2.711

Arbeidskorting maximaal

3.399

3.595

Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal

2.835

2.881

Jonggehandicaptenkorting

737

749

 

Overgangsrecht saldolijfrenten

Op grond van oud overgangsrecht (2001) vindt belastingheffing over oude lijfrente-uitkeringen pas plaats nadat de uitkeringen de niet in aftrek gebrachte inleg overtreffen. Deze regeling zou eindigen per 1 januari 2021, waarbij een afrekenverplichting ontstond bij de overgang van de polis van box 1 naar box 3. Er zou in één keer belasting moeten worden betaald over de poliswaarde minus de niet in aftrek gebrachte inleg. Voorgesteld is de regeling na 1 januari 2021 voort te laten bestaan zonder afrekenverplichting. Dit geldt ook voor bepaalde buitenlandse pensioenen. Zuivere saldolijfrenten, waarvoor in het geheel geen aftrek van de inleg kon plaatsvinden, moeten wel per 1 januari 2021 naar box 3 met een afrekenverplichting.

Belastingrente erfbelasting

Er wordt geen belastingrente berekend als voor de eerste dag van de negende maand na een overlijden een aangifte erfbelasting wordt ingediend of een verzoek om een voorlopige aanslag wordt gedaan, en de aanslag overeenkomstig de aangifte of het verzoek wordt opgelegd. Voorgesteld is om deze regeling ook toe te passen in situaties waarin de aangiftetermijn niet aanvangt op de dag van het overlijden, bijvoorbeeld als er vanwege een zwangerschap onzekerheid bestaat over de persoon van de erfgenaam. De aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag moet dan binnen de aangiftetermijn die in de desbetreffende situatie geldt, zijn ingediend. 

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Met de invoering van de subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft zonder het overgangsrecht. Van deze nieuwe subsidieregeling zijn op dit moment alleen nog de contouren bekend. Het einde van de inkomstenbelastingaftrek zal gelijk zijn aan de inwerkingtredingsdatum van de STAP. Uitgegaan wordt van 31 december 2020. Hierdoor kunt u in ieder geval in 2020 nog gebruik maken van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Verhoging energiebelasting op aardgas

Het kabinet wil de tarieven van de energiebelasting aanpassen door aardgas zwaarder en elektriciteit minder te belasten. Doel is investeringen in verduurzaming van woningen te stimuleren doordat zulke investeringen door de aanpassingen van de tarieven zich sneller terugverdienen. Ook verhoogt het kabinet de belastingvermindering op energiebelasting. Daarvan profiteren vooral huishoudens. De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m³. In de zes jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks met telkens 1 cent per m³verhoogd. Ook het tarief voor de glastuinbouw wordt in de eerste schijf evenredig verhoogd, met 0,642 cent per m³ in 2020 en met 0,161 cent per m³ in de zes jaar daarna.

Wijzigingen tarief verhuurderheffing

Vanwege de vrijstelling tijdelijke woningen stelt het kabinet voor het tarief van de verhuurder-heffing vanaf 1 januari 2024 te verhogen met 0,001 procentpunt. Deze stijging wordt per 1 januari 2037 weer ongedaan gemaakt. 

Voordeel nieuwbouwer in schaarstegebied

Als een verhuurder op of na 1 januari 2020 begint met de bouw van een woning in een aangewezen schaarstegebied en deze woning binnen vijf jaar realiseert, kan hij zichzelf verhuurderheffing besparen. Dan moet de woning wel een huurprijs hebben onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag. De minimale investeringskosten moeten € 62.500 bedragen. Voldoet de verhuurder aan deze en nog een paar andere voorwaarden, dan bedraagt de heffingsvermindering in principe € 25.000 per woning. 

Geen verhuurderheffing tijdelijke woning

Voor tijdelijke woningen die worden gerealiseerd in de periode 2020 - 2024 geldt onder voorwaarden een vrijstelling van verhuurderheffing. Een woning is in dit verband tijdelijk als de daarvoor te verstrekken omgevingsvergunning verstrijkt na hooguit vijftien jaar. Bovendien moet de vergunninghouder de bestaande toestand tegen die tijd herstellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2020, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.

>>