Maatregelen werkgevers

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2020 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

WKR: vrije ruimte vergroot

Binnen de werkkostenregeling (WKR) hebben de werkgevers een vrije ruimte die zij naar eigen inzicht mogen besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, ook al is er een privévoordeel. Denk bijvoorbeeld aan kantinemaaltijden of kleine bonussen. Deze vrije ruimte voor werkgevers bedraagt nu 1,2% van het totale fiscale loon van alle werknemers. Ter vergroting van de vrije ruimte wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Dit betekent dat over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 de vrije ruimte 1,7% van de loonsom gaat bedragen. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Hierdoor ontstaat er bijvoorbeeld meer ruimte om personeelsfeesten buiten de deur te organiseren. 

WKR: vrijstelling vergoeding VOG

Voor een aantal beroepen zijn werknemers wettelijk verplicht om aan de werkgever een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Ook als zij daartoe niet verplicht zijn, vragen werkgevers regelmatig om een VOG. Veel werkgevers vergoeden dan de aanvraagkosten. Om te voorkomen dat de werknemer heffing is verschuldigd over die vergoeding, brengen zij de vergoeding ten laste van de vrije ruimte (in de WKR). De vergoeding van de kosten van de VOG aan de werknemer gaat kwalificeren als gerichte vrijstelling, waardoor deze niet meer ten laste van de vrije ruimte komt. 

WKR: later aangifte en afdracht eindheffing

Als werkgevers in een bepaald kalenderjaar eindheffing verschuldigd zijn door het overschrijden van de vrije ruimte (in de WKR), moeten zij dit momenteel uiterlijk in de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar aangeven. Deze termijn wordt verlengd naar het tweede aangiftetijdvak. Hierdoor krijgen werkgevers meer tijd om de overschrijding vast te stellen. 

Waardering producten uit eigen bedrijf

De werkgever moet de waarde van producten uit eigen bedrijf nu bepalen op het door de werkgever aan derden in rekening te brengen bedrag. Dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan de waarde in het economische verkeer. Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn te brengen met de gerichte vrijstelling van 20% wordt de waarde van het product uit eigen bedrijf gesteld op de waarde in het economische verkeer. 

Systematiek S&O-aanvraag aangepast

Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier. Ook wordt het uiterste moment van indiening van een aanvraag gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van een maand voorafgaand aan die periode. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt de uiterste indieningsdatum gesteld op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

Indexeren vrijwilligersregeling

Sinds 1 januari 2019 kunnen personen die als vrijwilliger werkzaam zijn daar een belastingvrije vergoeding voor krijgen van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. De organisaties waarvoor de vrijwilligers activiteiten verrichten hoeven over dat bedrag dan ook geen belasting en premies in te houden en af te dragen. De genoemde maxima worden met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag zal per kalenderjaar rekenkundig worden afgerond op een veelvoud van € 100.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2020, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie?