Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

19 december 2023 - Werkgevers met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om gegevens te registreren over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers. Het doel achter deze nieuwe wet is om een reductie van CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Als u minder dan 100 werknemers in dienst heeft, kunt u ervoor kiezen dit vrijwillig te rapporteren. De toets of u onder de rapportageverplichting valt vindt plaats aan de hand van de inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en salarisadministratie data die wordt doorgegeven aan de overheidsinstanties zoals het UWV. Dit betekent dat ook Nederlandse nevenvestigingen onder deze regeling vallen.

CO2-registratieverplichting

In het klimaatakkoord is afgesproken dat werkgebonden personenmobiliteit per 2030 1,5 megaton minder CO2 mag uitstoten. De regering heeft besloten dat werkgevers zelf bewuste keuzes moeten maken over de verduurzaming van de personenmobiliteit. Hierdoor zijn (grote) werkgevers vooralsnog alleen wettelijk verplicht om gegevens over zakelijk reizen en woon-werkverkeer aan te leveren.

Jaarlijks moeten deze gegevens worden aangeleverd in het portaal van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland over het voorgaande jaar. Uiterlijk 30 juni 2025 moet aangifte worden gedaan over de cijfers van 2024. Zorg dat u tijdig over een geldige eHerkenning beschikt om deze gegevens aan te leveren.

Welke gegevens moeten worden gerapporteerd?

De werkgever moet onderstaande gegevens in de aangifte opnemen:

 • Het aantal reizigerskilometers voor woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit;
 • De gebruikte vervoermiddelen (auto, motorfiets, bromfiets/scooter (e-)fiets of lopen, of openbaar vervoer); en
 • Het brandstoftype (voor bromfiets, scooter of motorvoertuig).

Als per bromfiets of scooter wordt gereisd, moet onderscheid worden gemaakt in brandstof of voeding:

 • elektrisch (100%)
 • elektrisch in combinatie met benzine, diesel of waterstof (hybride)
 • benzine
 • diesel

Er bestaan een aantal uitzonderingen op de registratieplicht. De volgende soorten mobiliteit hoeven niet geregistreerd te worden:

 • Privégebruik bedrijfswagen / leaseauto’s;
 • Zakelijke mobiliteit van aangepaste voertuigen;
 • Ritten van nood- en hulpdiensten;
 • Politietaak of brandweerzorg;
 • Reizen met vliegtuig; en
 • Reizen met boot of schip.

Toezicht door omgevingsdiensten

De omgevingsdienst is eindverantwoordelijk voor de controle op de rapportageverplichting. Dit is een overheidsdienst waar deskundigen met gemeenten en provincies samenwerken. De omgevingsdienst zal controleren in hoeverre uw organisatie aan de rapportageplicht heeft voldaan. Als geen rapportage is ontvangen of als de rapportage incompleet is, zal de omgevingsdienst overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal een boete worden opgelegd. De boete kan oplopen tot duizenden euro’s.

Hoe kan Mazars u hierbij helpen?

Waarschijnlijk sluit uw administratie nog niet geheel aan op de rapportageverplichting. U heeft nog tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd om uw administratie hierop aan te passen. Mazars denkt graag met u mee over de verduurzaming van uw organisatie en/of hoe u voor uw organisatie de verplichte gegevens in de toekomst het meest efficiënt kunt rapporteren. 

Meer weten?

Heeft u vragen met betrekking tot de rapportageplicht van uw organisatie? Neem dan contact op met Koen Tomassen per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 16 99 of met Joyce Lit per e-mail of telefoon (+31 (0)88 277 14 21). Zij helpen u graag verder.