Transfer pricing tijdens de coronacrisis

20 april 2020 - Tijdens deze globale pandemie is het van groot belang dat ondernemingen hun bestaande beleid voor transfer pricing herzien. Zo kunnen zij nieuwe risico’s van transfer pricing tijdig opsporen, zo snel mogelijk passende maatregelen treffen en efficiënte oplossingen vinden om ook tijdens de coronacrisis aan de internationale regelgeving te voldoen.

Deze zaken vereisen actie op de korte termijn:

1. Het transfer pricing beleid van groepsentiteiten met een routinematige functie (‘routine enterprises’) wordt geacht tot lage, stabiele winstmarges te leiden

 • Mogen of moeten de marges voor deze groepsentiteiten worden aangepast?
 • Indien dit zo is, in welke mate? Is het bijvoorbeeld mogelijk verliezen te lijden door groepsentiteiten met een routinematige functie in de value chain?
 • Een mogelijk probleem zijn ook de vertraagde effecten van de crisis door commerciële databanken – econometrische aanpassingen zijn daarom wellicht nodig.
 • Kunnen contracten met contractfabrikanten op de korte termijn worden opgezegd of beëindigd als een gebrek aan vraag uw ondernemersbasis heeft aangetast?

2. Moeten ondersteunende diensten (intra-group services) worden aangepast?

 • Deze diensten worden vaak vergoed in het kader van een kostenallocatiesysteem. Ook worden ze bilateraal vergoed met een vaste winstopslag van 5% op de kosten, gebaseerd op een cost-plus methode die bekendstaat als ‘low value-adding services’. Is dit in de huidige omstandigheden nog gepast?

3. Welke gevolgen kan ik verwachten voor bestaande licentieovereenkomsten?

 • Denk hierbij aan het verschil tussen door verkoop en door winst gestuurde licenties.
 • Moeten licentietarieven worden aangepast?

4. Overdracht van immateriële activa en overdracht van functies

 • Hoe betrouwbaar zijn DCF-waardebepalingen gemaakt in relatief stabiele omstandigheden, waardoor ook de verwachting stabiele waarden heeft?
 • Welke proactieve stappen moet ik ondernemen om de contractueel overeengekomen prijsaanpassingsclausules toe te passen?
 • Is er momenteel reden tot overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa binnen de ondernemingsgroep?

5. Waarborging van liquiditeit

 • Grensoverschrijdende cash pooling is een belangrijk managementhulpmiddel.
 • Een verslechtering van de groepsrating heeft financiële effecten – volledige overdracht binnen de ondernemingengroep?

6. Herstructurering van projecten

 • Wie draagt de kosten voor herstructurering tijdens een crisis?

7. Proactief bewijs leveren door de motieven voor en de omvang van transfer pricing correcties te documenteren

 • Afwijkingen van bestaande transfer pricing principes:
  • Verdeling van functies en risico’s binnen de ondernemingsgroep.
  • Groepsbrede transfer pricing richtlijnen.
  • Intercompany overeenkomsten.
  • Verlaagde winstmarges, of een verdeling van verliezen van groepsentiteiten met een routinematige functie, moeten te allen tijde als ongebruikelijke transacties worden gedocumenteerd.
  • De rol van de belastingbetaler versterken bij volgende belastingcontrole.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over transfer pricing? Neem dan contact op met Tanya Gartsman per email of per telefoon +31 (0)88 277 24 72. Zij helpt u graag verder.

Het originele artikel is geschreven door Gertrud R. Bergmann en Bettia Grothe, beiden partner bij Mazars Duitsland.