Update over het werken met zzp'ers en de wet DBA

27 juni 2018 - Het kabinet heeft afgelopen week een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het werken met zelfstandigen (zzp'ers). Over dit onderwerp bestaat al lange tijd onzekerheid. De wet DBA gaat namelijk vervangen worden door een nieuw systeem. De vraag is hoe dit nieuwe systeem voldoende zekerheid kan bieden en tegelijkertijd handhaafbaar is door de Belastingdienst. Wij informeren u over de belangrijkste zaken.

De belangrijkste zaken op een rij:

 • Het maken van nieuwe wetgeving (die de wet DBA moet gaan vervangen) is complex, maar noodzakelijk om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Daarnaast moet het concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan;
 • Het kabinet onderzoekt een nieuwe vorm van afbakening tussen het werken als werknemer in loondienst en als zelfstandige;
 • Er wordt gezocht naar een balans tussen het geven van zekerheid vooraf, beperkte administratieve lasten en goede handhaafbaarheid;
 • Het kabinet wil zelfstandigen beschermen die een laag uurtarief hebben en langdurig voor dezelfde opdrachtgever werken of reguliere activiteiten voor hen verrichten. In die gevallen wordt aangenomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met dezelfde rechten en plichten als bij een reguliere arbeidsovereenkomst. Er hoeft dan dus niet voldaan te zijn aan de voorwaarden voor een dergelijke arbeidsovereenkomst (zoals de gezagsverhouding). Dit werkt dus als een fictie;
 • Voor zelfstandigen met een hoog tarief (in combinatie met een korte duur van de overeenkomst of het verrichten van niet-reguliere activiteiten) komt een opt-out mogelijkheid. Op deze manier kan ervoor gekozen worden om de loonheffing en premies werknemersverzekeringen achterwege te laten;
 • Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om via een webmodule een opdrachtgeversverklaring af te geven voor zelfstandigen (met een tarief boven ‘het lage tarief’). Hiermee kan vooraf zekerheid worden gegeven aan de opdrachtgever en opdrachtnemer dat loonheffingen achterwege gelaten kunnen worden. Het is nu nog de vraag of en hoe het mogelijk is om daarvoor een webmodule te ontwikkelen die aan de gestelde randvoorwaarden voldoet;
 • Per 1 januari 2019 komt er een verduidelijking van het begrip ‘gezagsverhouding’, binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving;
 • De handhaving door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Een uitzondering hierop geldt voor de zogenaamde kwaadwillenden;
 • De Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2018 tenminste 100 bedrijven controleren in diverse branches en sectoren. Ook wordt er nauwer samengewerkt met de Inspectie SZW;
 • De focus bij deze controles ligt op opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die niet met een goedgekeurde modelovereenkomst werken;
 • Het kabinet doet ook onderzoek naar het groeiende fenomeen van de platformeconomie, waarbij vraag en aanbod van werk via een digitaal platform (website) tot stand komt en waarbij opdrachtnemers veelal als zelfstandige (en niet in loondienst) werkzaamheden verrichten.

Wat kunt u op dit moment doen?

Het zal nog enige tijd duren totdat meer duidelijkheid ontstaat over de positie van zelfstandigen, zowel wat  de loonbelasting betreft als de premies en het arbeidsrecht (en pensioen e.d.). Tot er een wetswijziging komt, geldt de wet DBA en is het raadzaam om te bepalen met wat voor soort overeenkomst u het beste kunt werken als u zzp'ers inschakelt. Ook adviseren wij u te voorkomen dat u als kwaadwillende wordt aangemerkt, want vanaf 1 juli 2018 wordt hier wel degelijk op gecontroleerd door de Belastingdienst.

Zodra het kabinet een nieuwe update beschikbaar heeft over dit thema, informeert Mazars u hier weer over.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met zelfstandigen? Of wordt u geconfronteerd met een controle door de Belastingdienst? Neem dan contact op met uw contactpersoon of rechtstreeks met Marco Zimmerman per e-mail (marco.zimmerman@mazars.nl) of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief