Update versobering 30%-regeling | Belastingdienst Kennisgroepstandpunten

9 februari 2024 - De Tweede Kamer heeft afgelopen najaar een amendement aangenomen voor een versobering van de 30%-regeling. De 30%-regeling is de belastingfaciliteit voor ingekomen werknemers (hierna “expats”). Kwalificerende expats ontvangen een onbelaste vergoeding van maximaal 30% van hun belastbaar loon.

Versobering 30%-regeling

In dit artikel kun je meer lezen over de ingrijpende wijzigingen van de 30%-regeling die per 1 januari 2024 zijn ingegaan. Op grond van de wijzigingen wordt de 30%-regeling versoberd door middel van de vastlegging van een 30-20-10 regel in artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de Loonbelasting 1964. De voorgestelde wijziging houdt in dat de 30%-regeling als volgt zal worden afgebouwd:

  • Maximaal 30% van het belastbare loon gedurende de eerste 20 maanden;
  • Maximaal 20% van het belastbare loon gedurende de daaropvolgende 20 maanden; en
  • Maximaal 10% van het belastbare loon gedurende de laatste 20 maanden.

Standpunten Kennisgroep

Met betrekking tot de versobering van de 30%-regeling heeft de Belastingdienst een aantal Kennisgroepstandpunten gepubliceerd. Het betreft de volgende vragen over de wijze waarop de afbouw plaatsvindt en moet worden toegepast in de volgende situaties:

  • De situatie waarin geen recht bestaat op de maximale looptijd van de 30%-regeling.
  • De situatie bij een wisseling van inhoudingsplichtige.
  • De situatie dat in de loop van een maand een 20-maandsperiode afloopt

Verkorte looptijd

De maximale looptijd van de 30%-regeling is 60 maanden (vijf jaar). Er bestaan situaties waarin er geen recht bestaat op de maximale looptijd, bijvoorbeeld als sprake is van eerder verblijf of tewerkstelling in Nederland of wanneer de 30%-regeling niet binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling wordt aangevraagd. Als de 30%-regeling een looptijd heeft die korter is dan de maximale looptijd, dan geldt nog steeds dat de eerste 20 maanden de vergoeding 30% bedraagt, gevolgd door (maximaal) 20 maanden een 20%-vergoeding, en voor de resterende looptijd maximaal een 10%-vergoeding.

20-maandsperiode loopt af gedurende een maand

De 20-maandsperioden dienen, evenals de looptijd van de bewijsregel, gerekend te worden vanaf de eerste tewerkstelling van de expat door de (eerste) inhoudingsplichtige. Het kan voorkomen dat de termijn van 20 maanden in de loop van de maand verstrijkt. Het standpunt van de Kennisgroep in deze situatie luidt als volgt: “(..)dan kan op het loon dat ziet op de periode dat het hogere percentage van toepassing is dit hogere percentage worden toegepast. Op het loon dat ziet op de periode dat het lagere percentage van toepassing is, moet het lagere percentage worden toegepast”. Het loon over die maand moet dus worden opgeknipt.

Wisseling inhoudingsplichtige

Gedurende de looptijd van de 30%-regeling kan de hoogte van de maximale 30%-vergoeding dus verschillen. Als de werknemer van inhoudingsplichtige wisselt, is de vraag welk percentage de nieuwe inhoudingsplichtige moet toepassen. Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

  • Als de werknemer overgaat van de ene werkgever naar de andere, en tussen beide niet meer dan drie maanden zit, dan loopt de 30%-regeling door bij de nieuwe werkgever. De periode van 20 maanden loopt dan ook door. De nieuwe werknemer begint dus niet opnieuw met 30% voor 20 maanden, maar moet rekening houden met de al verstreken maanden (“korten aan de voorkant”).
  • Als de werknemer niet direct overgaat naar een nieuwe werkgever, of de periode langer is dan drie maanden, zal bij de start van de nieuwe dienstbetrekking opnieuw moeten worden beoordeeld of aan alle voorwaarden wordt voldaan om de 30%-regeling te mogen toepassen. Als dat zo is, dan wordt de looptijd gekort met de periode van de eerste dienstbetrekking, maar geldt wel dat voor de eerste 20 maanden 30% mag worden toegepast (“korten aan de achterkant”).

Tot slot

De wijzigingen in de 30% regeling hebben als gevolg dat de toepassing van de 30%-regeling (nog) minder eenvoudig wordt. Laat u dus goed adviseren over de afbouw van het percentage tijdens de looptijd van de 30%-regeling om verassingen achteraf te voorkomen. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen.

Meer weten over de 30%-regeling?

Wilt u meer weten over bovenstaande wijzigingen en wat de gevolgen voor u zijn? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 88 277 20 65. Of neem contact op met één van onze specialisten van onze afdeling Loonheffingen en Global Mobility. Zij helpen u graag.