Update: belangrijke veranderingen in de belastingaftrek methode voor bestuurders in het buitenland

28 juli 2022 - Op 13 juli 2022 heeft de Nederlandse regering wijzigingen gepubliceerd in de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bestuurdersvergoeding van statutaire bestuurders en commissarissen in het buitenland.

De inkomsten van statutair bestuurders en commissarissen (verder: bestuurders) die inwoners van Nederland zijn, worden belast in het land waar de vennootschap is gevestigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, hanteren de meeste belastingverdragen de creditmethode. Dit betekent dat de daadwerkelijk in het buitenland betaalde belasting wordt afgetrokken van de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting over het wereldinkomen (inclusief de bestuurdersvergoeding). Dit kan leiden tot een extra bedrag aan Nederlandse belasting als de in het buitenland betaalde belasting lager is dan de in Nederland verschuldigde belasting.

Onder de huidige regelgeving is het voor bestuurders mogelijk om de vrijstellingsmethode met betrekking tot hun bestuurdersvergoeding toe te passen in hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën, gepubliceerd op 13 juli 2022, is het mogelijk om de vrijstellingsmethode aan te vragen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De vergoeding van bestuurders is feitelijk in het buitenland belastbaar;
  • en in het buitenland is er geen gunstiger regime voor dergelijk inkomen dan voor een standaard arbeidsinkomen. 

De vrijstellingsmethode bestaat uit een vermindering van de verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting. Kort samengevat wordt de vermindering als volgt berekend:

Buitenlands inkomen / wereldinkomen * verschuldigde inkomstenbelasting over wereldinkomen

De uitkomst van deze berekening is de vermindering van de in Nederland verschuldigde belasting over het wereldinkomen. Indien de berekende vermindering hoger is dan het bedrag aan in het buitenland betaalde belasting, wat meestal het geval is, is er sprake van een voordeel.

Onlangs maakte het kabinet bekend dat bovenstaande mogelijkheid komt te vervallen. Hierdoor kunnen bestuurders niet langer gebruik maken van de vrijstellingsmethode, maar geldt de creditmethode per 1 januari 2023. Als gevolg van deze wijziging zullen bestuurders die woonachtig in Nederland en werkzaam zijn als bestuurder van een buitenlandse vennootschap, mogelijk een lagere netto vergoeding ontvangen voor hun bestuurdersactiviteiten.

Ter verduidelijking van de fiscale gevolgen vindt u hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld

Een Nederlandse inwoner is bestuurder van bedrijf X, die in Frankrijk is gevestigd. Dit bestuurslid ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 25.000. Deze beloning wordt in Frankrijk effectief belast tegen een tarief van 14%, vergelijkbaar met het Franse loonbelastingtarief. Hiermee wordt voldaan aan de Nederlandse voorwaarden voor het verlenen van belastingvermindering met de vrijstellingsmethode. Dit betekent dat de Nederlandse bestuurder slechts een bedrag van € 3.500 (€ 25.000 x 14%) aan Franse inkomstenbelasting betaalt en geen inkomstenbelasting in Nederland.

 

 

De afschaffing van het Nederlandse belastingbeleid, aangekondigd door de staatssecretaris op 13 juli 2022, zal per 1 januari 2023 tot een andere uitkomst leiden. De door Nederland verleende belastingvermindering zal daarom gebaseerd zijn op de creditmethode. Deze belastingaftrekestaat uit een aftrek van de verschuldigde Franse belastingen op het totale bedrag van de Nederlandse inkomstenbelasting die over de vergoeding verschuldigd is. Op die manier wordt de Nederlandse bestuurder van de Franse vennootschap op dezelfde manier belast als een Nederlandse bestuurder van een Nederlandse vennootschap. Het totale bedrag aan Nederlandse inkomstenbelasting dat over de beloning verschuldigd is, bedraagt € 9.337,50 (€ 25.000 x 37,35%). Dit bedrag wordt verminderd met de in Frankrijk betaalde inkomstenbelasting (€ 3.500 (€ 25.000 x 14%)), wat resulteert in een bedrag van € 5.837,50 aan Nederlandse inkomstenbelasting.

Dit voorbeeld laat zien dat op basis van het huidige Nederlandse belastingbeleid, het Nederlandse bestuurslid van een Franse vennootschap in totaal € 3.500 aan inkomstenbelasting zal betalen. Per 1 januari 2023 moet het Nederlandse bestuurslid zowel Franse als Nederlandse inkomstenbelasting betalen, wat resulteert in een totaalbedrag van € 9.337,50.

 

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over deze aangekondigde wijzigingen? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon +31 (0)882771615 of met Mia van Dijk per e-mail of per telefoon +31 (0)882771425.