Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen

21 februari 2022 - Met ingang van 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen gewijzigd. Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever gericht zijn vrijgesteld. In dit artikel gaan wij hier nader op in.

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Dit betekent dat een werkgever deze onbelast kan vergoeden of verstrekken aan een werknemer, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De voorzieningen vloeien rechtstreeks voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij gaat het om voorzieningen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek (geheel of gedeeltelijk) of op een plaats waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De werkgever brengt geen kosten ten laste van de werknemer. Oftewel: de werknemer mag geen eigen bijdrage betalen voor de voorzieningen. Ook het uitruilen van een belast loonbestanddeel tegen een onbelaste voorziening is in dit verband een eigen bijdrage, zoals bijvoorbeeld het geval is bij cafetariaregelingen.

Verduidelijking per 1 januari 2022

De gerichte vrijstelling ziet erop toe dat werkgevers voorzieningen inzetten voor werknemers ter bestrijding of het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers, welke op grond van de Arbowet moeten worden verstrekt. In de praktijk bestond onduidelijkheid over de reikwijdte hiervan. Met ingang van 1 januari 2022 is verduidelijkt dat het moet gaan om voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever. Voorbeelden hiervan zijn een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een beeldschermbril en veiligheidsschoenen.

Een arbeidsomstandighedenbeleid kan meer bevatten dan alleen voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever. Ook niet verplichte voorzieningen kunnen namelijk onderdeel zijn van het beleid. Met de vrijstelling is echter nooit beoogd om ook de voorzieningen vrij te stellen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever. Het is recent dus duidelijk geworden dat de niet-verplichte voorzieningen niet vallen onder de gerichte vrijstelling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het vergoeden of verstrekken van arbovoorzieningen? Neem dan contact op met Sander van Dijk per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 56. Hij helpt u graag verder.