Verzuim voorkomen? Wees geïnteresseerd en betrokken!

27 februari 2018 - De zorg voor de medewerker staat in elke organisatie centraal. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsbeleid en verzuimpreventie staan hoog op de agenda in deze tijd van economische groei. U heeft goede afspraken gemaakt met medewerkers over verzuim, het verzuimprotocol is aanwezig en iedereen is op de hoogte van de inhoud. Toch heeft u als werkgever soms het gevoel dat een werknemer zich ziek meldt, maar dat er andere oorzaken voor verzuim dan ziekte zijn.

Naar schatting heeft in deze tijd zelfs 80% van het verzuim een niet-medische oorzaak. We noemen dit “grijs verzuim”. Dit “grijs verzuim” kost veel geld en wordt ook steeds minder geaccepteerd. Het is voor u als werkgever zaak er achter te komen waar de oorzaak van verzuim ligt. Het is belangrijk om te kijken waar je verzuim kunt de-medicaliseren en door hier met zorg mee om te gaan kunt u wellicht geld besparen.

Hoe kan ik als werkgever het grijze verzuim terugdringen?

Wanneer een medewerker zich ziek meldt met een probleem, moet eerst het probleem worden verhelderd. Om dit op een goede manier te doen is het belangrijk dat je als werkgever tot op zekere hoogte bekend bent met de persoonlijke situatie van een werknemer. Dit creëert betrokkenheid, die bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht in de achterliggende oorzaak van een mogelijk probleem, zodat je hierover samen in gesprek kunt gaan.

Pas na een goede probleemverheldering is het mogelijk om te bepalen of advies ingewonnen moet worden over de medische aspecten van het probleem. Wanneer probleemverheldering consequent toegepast wordt zal het aantal adviesvragen aan de bedrijfsarts dalen. Niet ieder probleem is op te lossen met een bezoekje aan de bedrijfsarts. In sommige gevallen moet er juist een andere deskundige worden ingezet zoals een coach, jurist, schuldhulpverlener, therapeut, ergonoom, verslavingszorg, etc. Door niet alles als een medisch probleem aan te duiden de-medicaliseert u het probleem.

Door het voeren van een goed gesprek kunt u de echte oorzaak achterhalen. Hoe ziet zo’n gesprek er uit:

  • Toon medeleven, toon begrip voor de medewerker, probeer tot de kern van het probleem door te dringen. Zorg dat duidelijk is wie voor welk probleem verantwoordelijk is. Kinderopvang hoort bij de werknemer en pesten op het werk is het probleem van de werkgever
  • Onderken het probleem en denk mee over een oplossing
  • Blijf uitgaan van de goede bedoelingen van de medewerker en maak geen verwijten
  • Voorkom gezichtsverlies bij de medewerker door niet direct te confronteren met zaken waarin hij/zij zich tegenspreekt
  • Help de medewerker vragenderwijs tot een oplossing te komen, zonder zelf de oplossing aan te dragen. Hiermee blijft de medewerker zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem

In een goed gesprek komen alle factoren, ook buiten de werkomgeving, aan de orde zoals bijvoorbeeld de situatie thuis, relatie, mantelzorg, drukte op het werk, zieke kinderen, etc.

Kijk goed naar de balans belasting en belastbaarheid

Om optimaal te presteren moet voor werknemers de belastbaarheid (wat iemand kan doen gegeven zijn fysieke en mentale gezondheid) en de belasting (datgene wat er van hem gevraagd wordt te doen of wat hij wil doen) in balans zijn. Verzuim is een disbalans tussen belasting en belastbaarheid en heeft dus niet altijd persé een medische reden.

De factoren die samen de belasting en belastbaarheid vormen, liggen dan ook niet alleen binnen de werkomgeving. Door in een open gesprek deze factoren te bespreken, kunt u samen bepalen waar de disbalans ontstaat en adequate stappen ondernemen.

Wanneer belasting en belastbaarheid niet met elkaar in evenwicht zijn krijgen medewerkers fysieke of mentale klachten. De klachten verdwijnen op het moment dat het evenwicht terugkeert. Dit kan door de belasting aan te pakken, bijvoorbeeld doordat iemand (tijdelijk) het werk neerlegt of de belastbaarheid aan te pakken, bijvoorbeeld door persoonlijke coaching.

Het initiatief tot de-medicaliseren mag dan bij u als werkgever liggen maar moet wel van twee kanten komen: zowel de werkgever als de werknemer hebben een verantwoordelijkheid, die ze actief moeten vervullen.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief