Voorjaarsnota: nieuwe fiscale maatregelen

30 juni 2022 - De minister van Financiën heeft op vrijdag 20 mei 2022 de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit jaar bevat de Voorjaarsnota naast de elementen in 2022 ook voorgestelde wijzigingen die een beoogde aanvang hebben vanaf 2023. Voorheen werden dergelijke voorgestelde wijzigingen voor latere jaren pas met Prinsjesdag gedeeld. Om de Tweede Kamer meer tijd te geven voor het beoordelen en het toetsen van de voorgenomen maatregelen, wordt er dit jaar in het voorjaar hierover al informatie gegeven. Deze wijzigingen staan nog niet vast en dienen door de Tweede Kamer nog te worden besproken. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste aangekondigde nieuwe belastingmaatregelen in deze Voorjaarsnota.

Vennootschapsbelasting

De schijfgrens wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 winsten boven de € 200.000 te belasten tegen een tarief van 25,8%. Winsten tot een bedrag van € 200.000 worden in het voorstel belast tegen een tarief van 15%.

Inkomstenbelasting

Introductie twee schijven
Voorgesteld wordt om per 2024 twee schijven in box 2 te introduceren met een tarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten uit box 2 en 29,5% voor de meerdere inkomsten. Bij fiscale partners geldt het bedrag van € 67.000 per partner.

Verlaging doelmatigheidsmarge in gebruikelijk-loonregeling
De doelmatigheidsmarge van 25% in de gebruikelijk-loonregeling wordt verlaagd naar 15%. Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die arbeid verrichten in hun vennootschapsstructuur hebben te maken met de gebruikelijk-loonregeling. Die houdt in dat ervan uit wordt gegaan dat je als DGA loon ontvangt dat normaal is voor het niveau van de arbeid en de hoeveelheid arbeid die er verricht is. Om dit te bepalen moet het loon van de DGA minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Het loon van de meestverdienende werknemer van de onderneming, of met de onderneming verbonden lichaam
 • € 48.000

Door de doelmatigheidsmarge naar 15% te verlagen, zal het loon van de DGA niet meer ten minste 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn, maar ten minste 85%. Het gevolg hiervan is dat een DGA sneller en dus ook over het algemeen meer belasting in box 1 zal gaan betalen (hetgeen overigens resulteert in een verhoging van aftrekbare loonkosten in de vennootschapssfeer).

Afbouw algemene heffingskorting, ouderenkorting en fiscale oudedagsreserve
Momenteel telt alleen het inkomen uit box 1 mee voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Het kabinet is van plan om het (fictieve) inkomen uit box 2 en 3 ook mee te laten tellen. Het gevolg hiervan zal zijn dat mensen die een (fictief) inkomen uit box 2 en/of 3 hebben, over het algemeen een lagere heffingskorting zullen ontvangen.

De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting gaat niet door.

Dotaties aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) zullen volgens het voorstel met ingang van 2023 niet meer mogelijk zijn.

Verhoging heffingsvrije vermogen vervalt
De verhoging van het heffingsvrije vermogen van € 50.650 naar circa € 80.000 (per partner) gaat niet door. Dit betekent dat men sneller (namelijk vanaf een lager totaal box 3-vermogen) aan box 3-heffing zal zijn onderworpen.

Loonheffingen

De 30%-regeling wordt beperkt tot de zogenaamde Balkenendenorm. Door de 30%-regeling kunnen buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken en over een specifieke deskundigheid beschikken, 30% van hun loon onbelast vergoed krijgen. Het kabinet wil deze regeling per 2024 beperken tot de Balkenendenorm. Dit houdt in dat de 30%-regeling alleen nog zal gelden tot maximaal de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT-norm bedraagt in 2022 € 216.000.

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (die nu € 0,19 per kilometer is) wordt met één jaar versneld. Voorgesteld wordt dat deze verhoging aldus stapsgewijs plaats zal gaan vinden in 2023 en 2024.

Btw

 • De btw op energie zal verlaagd worden van 21% naar 9% per 1 juli 2022.
 • De accijnzen op benzine en diesel zijn reeds met 21% verlaagd. Deze verlaging wordt teruggedraaid per 1 januari 2023.
 • Btw-nultarief op zonnepanelen vanaf 2023.

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting wordt van 8% verhoogd naar 10,1%. Volgens het coalitieakkoord zou het tarief naar 9% worden verhoogd. Voor natuurlijke personen die een woning verkrijgen en deze woning als hoofdverblijf gaan gebruiken zal een tarief van 2%, dan wel een startersvrijstelling, gelden. De verhoging van het overdrachtsbelastingtarief van 9% naar 10,1% zal in het kort voornamelijk de vastgoedbelegger en de verkrijger van niet-woningen gaan raken.

Erf- en schenkbelasting

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 naar € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat het niet mogelijk is om in een belastingjaar zowel de eenmalige verhoogde vrijstelling als de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te benutten. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de vrijstelling per 1 januari 2024 helemaal zal worden afgeschaft. Het is uiteraard nog onzeker of dit ook als zodanig door de wetgever zal worden geïmplementeerd.

Fiscale (initiatief)wetsvoorstellen

Naast de hiervoor geschetste plannen van het kabinet hebben Kamerleden Maatoug, Van der Lee en Nijboer van GroenLinks en PvdA op 7 juni 2022 ook hun eigen fiscale (initiatief)wetsvoorstellen ingediend. Dit voorstel is zeer ingrijpend te noemen in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving en laat zich als volgt samenvatten:

 • Twee schijven in box 2 ingaande 2023:
  • 25,96% tot een box 2-inkomen van € 58.989 per fiscale partner
  • 40,59% voor het box 2-inkomen boven € 58.989 per fiscale partner
 • Afschaffing van de hiervoor genoemde doelmatigheidsmarge ten aanzien van gebruikelijk loon ingaande 2023.
 • Afschaffing van de doorschuifregeling in box 2 ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling ingaande 2023. Dit betekent dat bij de schenking of vererving van aandelen in een onderneming waar de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is, steeds box 2-(inkomsten)belasting verschuldigd zal zijn over het verschil tussen de waarde van de aandelen en de historische (fiscale) kostprijs (verkrijgingsprijs) van die aandelen. In de huidige wetssystematiek kan die historische (fiscale) kostprijs worden doorgeschoven naar de verkrijger van de aandelen waardoor geen acute box 2-(inkomsten)belasting ontstaat voor zover daarbij sprake is van verkrijging van ondernemingsvermogen.
 • Versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling met in het kort als belangrijkste punten:
  • De bedrijfsopvolgingsregeling zal ingaande 2023 uitsluitend toegepast kunnen worden op aandelenbelangen die 25% of meer van de onderneming vertegenwoordigen en is niet van toepassing op cumulatief preferente aandelen.
  • Verhuurd vastgoed zal ingaande 2023 standaard worden uitgesloten van de bedrijfsopvolgingsregeling.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling zal ingaande 2024 een vrijstelling bewerkstelligen van 25% van de waarde van de onderneming tot een maximum van € 1.000.000 aan vrijstelling.

Wel kan bij liquiditeitsproblemen onder voorwaarden uitstel van betaling worden verkregen. 

Meer weten?

Met twee ingrijpende fiscale wetsvoorstellen op de politieke agenda belooft het najaar veel fiscaal relevant nieuws met zich mee te brengen. Mocht u in de tussentijd willen weten wat de gevolgen zijn van de bovengenoemde wijzigingen voor uw situatie? Neem dan contact op met Efraïm Brouwer, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 10 75 of met Sanne Jansen - Verbakel, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 12 08. Zij helpen u graag verder.