Vrijstelling voor expats: de 30%-regeling

30 juli 2019 - De 30%-regeling is een Nederlandse belastingregeling speciaal voor werknemers die geworven of uitgezonden worden vanuit het buitenland en die een specifieke deskundigheid hebben die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder de 30%-regeling kunnen deze werknemers een onbelaste vergoeding krijgen van 30% van hun belastbare inkomen ter compensatie van "extraterritoriale kosten". Dit zijn extra kosten die te maken hebben met het verblijf of werk buiten hun land van herkomst.

Voorwaarden

Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De specifieke deskundigheid wordt aan de hand van drie criteria bepaald: opleiding, salaris en werkervaring. Om te bepalen of een werknemer een specifieke deskundigheid heeft die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, is een belastbaar jaarsalaris van minimaal €37.734 (2019) vereist. Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een masterdiploma is het minimale salaris €28.690.

Een andere voorwaarde is de afstandseis. Ingekomen werknemers die in de 24 maanden voorafgaand aan hun werk in Nederland meer dan 8 maanden binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond, komen niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Dat betekent dat de meeste mensen uit België en Duitsland uitgesloten zijn van de regeling.

Versimpeld voorbeeld

 

Excl. 30%

Incl. 30%

 

Brutosalaris

100

100

 

30%-regeling

 

30

- %

Belastbaar salaris

100

70

 

Loonbelasting

50

35

-

 

50

35

 

Belastingvrije vergoeding van 30%

 

30

+

Nettosalaris

50

65

 

Aanvragen

Een aanvraag voor de 30%-regeling wordt gezamenlijk door werkgever en werknemer ingediend bij de Belastingdienst. De aanvraag moet uiterlijk vier maanden na de begindatum van het werk zijn ingediend om te zorgen dat de regeling volledig kan worden toegepast. De maximale looptijd van de 30%-regeling is acht jaar. Deze looptijd kan wegens eerder verblijf of werk in Nederland worden verkort.

Let op: de regering is voornemens de maximale looptijd van de 30%-regeling terug te brengen tot vijf jaar. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen gepubliceerd.

Nog een voordeel: partiële buitenlandse belastingplicht

Inwoners van Nederland betalen belasting over hun wereldinkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen door sparen en beleggen (box 3),

Werknemers die voor de 30%-regeling in aanmerking komen, kunnen echter kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Als ze dat doen, hoeven ze in Nederland alleen belasting te betalen over hun wereldinkomen in box 1. Wat box 2 en 3 betreft worden ze beschouwd als buitenlandse belastingplichtigen. Voor de meeste werknemers betekent dit dat ze in Nederland geen belasting hoeven te betalen over het saldo op hun bank- en spaarrekeningen en over de waarde van beleggingen in bijv. aandelen en obligaties.

Nieuwe baan

Als u van baan verandert, is het mogelijk om de 30%-regeling over te zetten naar uw nieuwe werkgever. Er mogen dan echter niet meer dan drie maanden zitten tussen de beëindiging van de oude baan en het aannemen van de nieuwe. Als u binnen vier maanden na de eerste werkdag bij uw nieuwe werkgever verlenging aanvraagt, kan de regeling worden voortgezet zonder verlies van looptijd. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.