Vergoeding voor de Raad van Toezicht kan onder de belastingvrije vrijwilligersregeling vallen

13 augustus 2018 – Een toezichthouder kan worden aangemerkt als werknemer op wie de vrijwilligersregeling van toepassing is, dat oordeelde de Rechtbank Zeeland-West Brabant onlangs. Het gevolg van deze kwalificatie is dat de vacatiegelden die de toezichthouder in deze casus ontving, onbelast konden worden ontvangen onder toepassing van de vrijwilligersregeling. In de praktijk kan dit van belang zijn bij de vergoeding van toezichthouders bij Not-for-Profit organisaties. Wat houdt de vrijwilligersregeling ook al weer in? En wat betekent deze uitspraak van de Rechtbank?

De vrijwilligersregeling

Als een werknemer een vergoeding of beloning ontvangt, dan is dit in de regel loon waarover loonheffingen verschuldigd zijn. Gaat het om vrijwilligers in plaats van om werknemers? Dan kan onder voorwaarden een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten onbelast worden uitbetaald. De organisatie moet dan wel de achterliggende bescheiden zoals bonnetjes in de administratie bewaren. Daarentegen is het op grond van de vrijwilligersregeling ook mogelijk om zonder bonnetjes een onbelaste vergoeding te betalen. De vergoeding mag dan niet meer bedragen dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze regeling is alleen van toepassing voor personen van 22 jaar en ouder.

Verder geldt de vrijwilligersregeling alleen voor werkzaamheden die niet bij wijze van beroep worden uitgeoefend. Dat betekent dat er geen marktconforme beloning mag worden betaald. Dit betekent dat een vrijwilliger (niet meer aan vergoedingen mag ontvangen dan € 4,50 per uur of € 2,50 per uur voor personen onder de 22 jaar.

Casus Rechtbank Zeeland-West Brabant

In deze uitspraak stelde de inspecteur dat sprake was van een fictieve dienstbetrekking tussen de toezichthouder en de Not-for-Profit instelling, omdat de toezichthouder vergelijkbaar was met een commissaris. De wet wees tot 1 mei 2016 een commissaris aan als zijnde in fictieve dienstbetrekking, waarbij de uitzondering van de vrijwilligersregeling niet van toepassing was. De vacatievergoedingen die tussen 2011 en 2015 uitbetaald werden aan de toezichthouder moesten volgens de inspecteur daarom worden belast. De vrijwilligersregeling is namelijk niet van toepassing indien sprake is van een fictieve dienstbetrekking. De Rechtbank is het niet eens met de inspecteur. In tegenstelling tot de inspecteur oordeelt de Rechtbank dat de systematiek van de wet ertoe leidt dat een toezichthouder of commissaris in dienstbetrekking is (niet enkel fictief) en daarom de vrijwilligersregeling van toepassing is, nu aan de overige voorwaarden is voldaan. In opvolging op het oordeel van de Rechtbank werden de naheffingsaanslagen vernietigd.

Verhoging bedrag vrijwilligersvergoeding (2019)

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de maximale vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 zal worden verhoogd naar € 1.700 per jaar. De verwachting is dat dit tijdens Prinsjesdag (18 september) 2018 bekend zal worden gemaakt.

Meer weten?

Wilt u meer weten of u als Not-for-Profit organisatie op de juiste wijze omgaat met de vrijwilligersregeling en geen risico’s op naheffingen loopt bij een belastingcontrole? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief