Werknemers te kort? Denk eens aan een AOW’er!

11 oktober 2022 – De schaarste op de arbeidsmarkt is inmiddels sectoroverschrijdend en heeft invloed op de stabiliteit van veel ondernemingen. Hierdoor wordt er creatiever omgegaan met de werving en ontwikkeling van personeel voor het invullen van functies. Een optie die we graag willen uitlichten is het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer. Wist u dat deze optie ook financiële voordelen met zich mee brengt? In dit artikel leest u waar u aan moet denken en wat u daarvoor moet regelen.

Naast de krapte op de arbeidsmarkt heeft Nederland momenteel te maken met inflatie; snel stijgende energierekeningen en hogere prijzen in de supermarkten. Pensioenen en een AOW-uitkering die niet of niet evenredig stijgen zorgen ervoor dat AOW-gerechtigden hard kunnen worden getroffen door deze inflatie. Naast deze financiële reden, is er ook een deel van deze groep die een maatschappelijke rol wil blijven vervullen en ook intrinsiek gemotiveerd is om te blijven werken. Voor werkgevers een uitgelezen kans om ook in deze vijver van werkzoekenden te vissen. Deze medewerkers brengen veel levens- en werkervaring met zich mee die zeer waardevol kan zijn voor uw organisatie.

Voordelen en aandachtspunten bij het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde

Bij een AOW-gerechtigde zijn er andere wetten en regels van toepassing. Deze statusverandering zorgt voor minder werkgeverslasten en meer flexibiliteit. De voordelen van het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde worden nader toegelicht.

  • De AOW-gerechtigde is niet meer verzekeringsplichtig voor de werkloosheids- en ziektewet en de WIA. Dit betekent een lastenverlaging voor de werkgever omdat deze premies niet afgedragen hoeven te worden. De werknemer zelf betaalt geen AOW-premie meer.
  • De AOW-gerechtigde heeft bij ziekte geen recht op een WIA-uitkering. Hij heeft immers al AOW. Dit betekent voor de werkgever een verminderde re-integratieverplichting en slechts 13 weken loondoorbetaling bij ziekte in plaats van de gebruikelijke 104 weken. Na de 13 weken vervalt de loondoorbetalings- en re-integratieverplichting. Dit leidt tot een aanzienlijk verlaagd (financieel) verzuimrisico.
  • Een werknemer die wordt ontslagen op het moment dat hij of zij de AOW-leeftijd heeft bereikt of daarna, heeft geen recht op een transitievergoeding.

Voor de AOW-gerechtigde geldt wél een ketenregeling conform de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), maar deze is ruimer. In plaats van de gebruikelijke 3 arbeidscontracten in 36 maanden, mag u een AOW-gerechtigde maximaal 6 contracten in 48 maanden aanbieden voor bepaalde tijd, alvorens een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.

Meer weten?

Overweegt u om na het lezen van dit artikel een werknemer met een AOW gerechtigde leeftijd in dienst te nemen óf overweegt u om een werknemer in dienst te houden die op korte termijn de AOW-leeftijd bereikt? Neem dan contact op met Rianne Gerritsen per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 88. Zij helpt u graag verder.