Wijzigen van de pensioenregeling? Doe het correct

24 november 2020 - In Nederland vallen ongeveer 70% van de werkgevers onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Zolang de werkgever zich maar aan zijn verplichting houdt om zijn werknemers aan te melden bij het pensioenfonds en de hierbij behorende premie voldoet, heeft hij aan zijn pensioenverplichting voldaan. Er zijn ook werkgevers waarvoor vanuit een cao een pensioenverplichting volgt. Het is essentieel voor de werkgever dat hij de, op hem van toepassing zijnde, cao goed naleeft.

Pensioenovereenkomst

Er zijn ook nog ongeveer 50.000 werkgevers die zelf een pensioenovereenkomst hebben gesloten met hun werknemers. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een  werkgever deze pensioenovereenkomst wil aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het voorkomen van een premiestijging. Wat de reden ook is, de instemming van de werknemers is wel een vereiste. En daar gaat het nog wel eens mis.

Onlangs oordeelde de rechtbank dat een nabestaande recht heeft op een levenslang partnerpensioen terwijl dit volgens de pensioenuitvoerder in de pensioenregeling niet was verzekerd voor de betreffende gewezen (en inmiddels overleden) deelnemer. De nabestaande deed echter een beroep op een eerdere versie van de pensioenregeling waarin het partnerpensioen wel was opgenomen. En omdat haar partner, bijna 20 jaar geleden, niet had ingestemd met de wijziging van de pensioenregeling was de oude regeling op hem nog van toepassing.

De rechtbank ging mee in de redenatie van de partner. Pensioen is een zodanig complexe arbeidsvoorwaarde dat de werknemer bewust moet instemmen met een wijziging ervan. Het feit dat de werknemer goed geïnformeerd was over de wijziging en hiertegen geen bezwaar had gemaakt, was onvoldoende om te oordelen dat hij had ingestemd. Ook de instemming van de ondernemingsraad was onvoldoende.

Het gevolg is dat deze werkgever een bedrag moet afstorten naar de pensioenuitvoerder ter grootte van de contante waarde van het levenslange partnerpensioen, omdat hij 20 jaar geleden te lichtzinnig was omgegaan met de wijziging van de pensioenregeling. Een beroep op verjaring van de vordering mocht  ook niet baten. Net zo min als een poging om de schuld door te schuiven naar de uitvoerder.

Pensioen is gewoon een overeengekomen arbeidsvoorwaarde. Het wijzigen ervan kan niet eenzijdig plaatsvinden. Indien dit toch gebeurt,  kan een werknemer zich altijd in de toekomst beroepen op de pensioenregeling waarmee hij wel heeft ingestemd. Of zijn partner doet dit na zijn overlijden. Het is dus belangrijk dat u uw pensioenregeling dus correct wijzigt.

Meer weten?

Wilt u meer weten of het wijzigen van een pensioenregeling? Neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 39. Hij helpt u graag verder.