Wijziging en heronderhandeling van financieringsovereenkomsten tijdens de coronacrisis? Wees proactief!

7 mei 2020 - Voor zowel kredietnemers als -verstrekkers heerst er een verwarrende sfeer in deze onzekere tijden. Banken wachten op klanten om informatie te verstrekken over hoe de coronacrisis hun activiteiten raakt. Tegelijkertijd verwachten bedrijven dat banken en andere instituties de nodige maatregelen nemen om ze door deze moeilijke periode te helpen.

In deze afwachtende periode lijkt een stap terug zetten geen voor de hand liggende oplossing. Toch zou het zomaar de beste oplossing kunnen zijn.

Grote stijging aantal aanvragen bij banken 

Financiële instellingen, zoals banken, doen hun uiterste best om de schade als gevolg van de coronacrisis te beperken. Ze willen deel van de oplossing zijn. Ondanks dat we allemaal hopen dat de crisis van relatief korte duur zal zijn zullen er toch langetermijn gevolgen zijn die impact hebben op de financiële positie en prestaties van bedrijven, en daarmee ook op de gemaakte afspraken met banken.

Veel bedrijven zullen dan ook moeite hebben om aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) te kunnen voldoen, waardoor er een golf aan heronderhandelingen van financieringen zal zijn. Dit kan vervolgens leiden tot banken die overvraagd zijn door de vele aanvragen.

Vanwege het hoge aantal verzoeken zullen banken selectief zijn in de aanvragen die ze zullen behandelen. De selectie zal natuurlijk neigen naar bedrijven met de beste kredietprofielen, maar de bank zal ook het verliesrisico in acht nemen. Dit betekent dat goed voorbereide en gedocumenteerde aanvragen voorrang krijgen.

Voorbereiding op onderhandeling en verdere communicatie 

De eerste stap is het identificeren van onderdelen die onderwerp zullen zijn van onderhandeling. Dit kan door een analyse van de contracten en risicoclausules te maken, gevolgd door een rapport over prognoses die gecorrigeerd zijn voor de impact van de coronacrisis. Deze herziene prognoses kunnen vervolgens gebruikt worden om de financiële ratio’s te vergelijken met afspraken in convenanten of andere kredietdocumentatie. Ondanks dat de prognoses onderhevig zijn aan verandering in deze onzekere economische tijden verschaffen ze een verhelderend inzicht in de verplichtingen en de mate waarin daar (niet) aan voldaan zal kunnen worden.

Weinig organisaties zullen gespaard worden in de coronacrisis en het aantal gebroken convenanten zal groot zijn. De uitdaging is dan ook om te anticiperen op de verzoeken van de bank en een duidelijk en onderbouwd verhaal voor te bereiden over de geïdentificeerde risico’s en de daaruit volgende maatregelen. Deze maatregelen hoeven de impact van de coronacrisis niet geheel te vermijden, maar geven aan dat er over de financiële gevolgen nagedacht is en dat deze gemonitord worden en dat er waar nodig en mogelijk proactief actie wordt genomen om de gevolgen zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Deze aanpak en communicatie zal als erg geruststellend worden ervaren in een zee van verzoeken, waardoor het mogelijk is om een positieve indruk achter te laten.

Met wie moet ik onderhandelen?

In het geval van een club deal of syndicaatslening is de agent de voornaamste contactpersoon voor de lener. Hij zal dan ook het meeste werk op de achtergrond uitvoeren. Aanpassingen in de overeenkomst zullen echter door de meerderheid van de financiers goedgekeurd moeten worden. Wanneer de mening van de groep financiers centraal aangevraagd kan worden bij de agent is het toch van belang dat de lener persoonlijk communiceert met de individuele banken. Het onderhouden van een nauwe relatie zal wederom als geruststellend worden ervaren en gewaardeerd worden in tijden van onzekerheid.

Aan de andere kant is het wel belangrijk om voorzichtig om te gaan met de verkregen informatie van de vertegenwoordiger van een bank. De bank heeft een risicobeleid dat zich in deze tijden dagelijks op het hoogste niveau binnen de bank ontwikkelt. Deze informatie zal mogelijk niet direct maar met een vertraging bij de vertegenwoordiger van de bank terechtkomen waardoor er incorrecte of achterhaalde informatie verstrekt zou kunnen worden.

En financiering die al eerder in onderhandeling was? 

Financiering die al in een vergevorderde fase was kan vertraging oplopen doordat bankiers en juristen niet beschikbaar zijn voor afronding en ondertekening. Elektronische handtekeningen op afstand zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Voor financiering die nog langs het kredietcomité zou moeten gaan is de uitkomst afhankelijk van verschillende factoren, mede doordat het beleid verschilt van bank tot bank. Sommige sectoren zullen bijvoorbeeld erg hard geraakt zijn waardoor banken zich terughoudender op kunnen stellen. Soorten financiering kunnen hierbij ook een rol spelen. Financiers zullen geneigd zijn om voorrang te geven aan financiering die bestemd is voor de continuïteit van bedrijfsvoering zoals werkkapitaalfinanciering of CAPEX financiering. Daarnaast hanteren banken een beleid waarbij ze bestaande klanten eerst helpen. Nieuwe klanten accepteren vraagt daardoor meer tijd.

Momenteel is onzekerheid het grootste obstakel in financiële besluitvorming. Toekomstige onzekerheden kunnen beperkt worden door gebruik te maken van prognoses en monitoring, te anticiperen op de gevolgen door kennis van huidige en toekomstige verplichtingen, en door proactief te zijn met de verzoeken van – ­ en communicatie met – ­financiers. Kortom: zeggen wat u doet en doen wat u zegt!

Mazars kan u helpen:

De ervaren specialisten van Corporate Finance kunnen ondersteuning bieden op onder andere de volgende manieren:  

  • Het opstellen van een continuïteitsplan inclusief scenarioanalyses ter voorbereiding en ondersteuning van een financieringsaanvraag of heronderhandeling;
  • Het analyseren van uw historische financiële gegevens en vooruitzichten om uw financieringsbehoefte en mogelijkheden vast te stellen;
  • Ondersteuning bij de voorbereiding op en het voeren van de gesprekken met uw bank;

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aron de Jong per mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 00 of met Joost Reefhuis per mail of per telefoon +31 (0)88 277 17 68. Zij helpen u graag verder.