Wijziging pensioenregeling met instemming werknemer, done deal?

21 oktober 2021 - Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat een werkgever een wijziging wil aanbrengen in de pensioenovereenkomst welke hij heeft gesloten met zijn werknemers. Het kan gaan om het aanpassen van de jaarlijkse opbouw, het aanpassen van de eigen bijdrage van de werknemers of het aanpassen van het pensioensysteem. De komende jaren moeten (nagenoeg) alle pensioenregelingen worden aangepast in verband met de wijzigingen in de pensioenwet.

De pensioenwet stelt strikte eisen aan het wijzigen van de pensioenovereenkomst. In de kern kan dit enkel met instemming van alle werknemers. Indien de werkgever eenzijdig de pensioenovereenkomst wil wijzigen dan moet hij daarvoor een zodanig zwaarwichtig belang hebben dat het belang van de werknemers hiervoor, op basis van redelijkheid en billijkheid, moet wijken. Verder kan een wijziging uitsluitend invloed hebben op de toekomstige pensioensopbouw en kan het geen invloed hebben op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken.

Maar ook als de werknemers wel de nieuwe pensioenbrief hebben ondertekend als bewijs voor hun instemming met de wijzigingen is het nog geen uitgemaakte zaak. De communicatie omtrent de wijziging speelt een grote rol. In eerdere rechtspraak is al eens uitgebreid ingegaan op de kennis van de werknemers omtrent het onderwerp pensioen. Heeft de werknemer eigenlijk wel begrepen waarmee hij heeft ingestemd? En nam de werknemer met zijn instemming eigenlijk niet een veel te groot risico met zijn pensioen en had de werkgever de zorgplicht om hem hiervoor te behouden?

Recent heeft de rechter zich uitgesproken over een aanpassing in de rekenrente binnen de pensioenconstructie waarvan de werknemer meende hiermee nooit ingestemd te hebben. De werkgever bracht de getekende pensioenbrief in het geding en de werknemer de aanbiedingsbrief die de werkgever destijds had meegezonden met de gewijzigde pensioenbrief. In deze aanbiedingsbrief stond dat de belangrijkste wijziging het jaarlijkse opbouwpercentage betrof dat door een wetswijziging moest worden aangepast. De aanpassing van de rekenrente werd in de brief niet genoemd.

De rechter concludeerde dat de werknemer niet hoeft te vrezen voor andere wijzigingen in de pensioenbrief dan het opbouwpercentage. Dit betekent dat de werknemer niet heeft ingestemd met de wijziging van de rekenrente met als gevolg dat de werkgever op de pensioendatum opdraait voor de schade welke de werknemer heeft geleden door de eenzijdige wijziging van de rekenrente.

Het wijzigen van de pensioenregeling betreft een wijziging van een overeenkomst tussen twee partijen en elke partij moet instemmen met de wijziging. In deze overeenkomst wordt aangenomen dat de pensioenkennis van de werknemer op een laag niveau ligt en worden er hoge eisen gesteld aan de communicatie omtrent de wijziging. Heeft de werknemer wel begrepen waarmee hij heeft ingestemd? Indien dit achteraf toch niet het geval blijkt te zijn, loopt de werkgever een aanzienlijke financieel risico dat hij op de pensioendatum de opgebouwde pensioenaanspraken moet ophogen tot het niveau van de toegezegde pensioenaanspraken.

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het wijzigen van de pensioensregeling of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of rechtstreeks met Paul van Ravenzwaaij van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 39. Zij helpen u graag verder.