Zeven praktische tips voor de WNT-verantwoording

23 december 2020 - Bent u als organisatie actief binnen de (semi)publieke sector? Dan krijgt u mogelijk te maken met de Wet normering topinkomens (WNT). Het opstellen van de jaarlijkse WNT-verantwoording is en blijft een complexe aangelegenheid. De wijzigingen volgen elkaar in snel tempo op en de verantwoording moet elk jaar weer meer informatie bevatten.

Belangrijke aandachtspunten

Wij zetten graag enkele belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van de WNT-verantwoording voor u op een rijtje:

  • Publicatieplicht: Wist u dat de volledige WNT-verantwoording gepubliceerd moet worden op de website van uw organisatie en ten minste zeven jaar toegankelijk en eenvoudig vindbaar moet blijven? Wij merken in de praktijk dat deze vanaf boekjaar 2018 ingevoerde publicatieverplichting niet bij alle WNT-instellingen bekend is. 
  • Verantwoordingsmodel: Toepassing van het verantwoordingsmodel WNT 2020, zoals door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd, waarborgt dat uw WNT-verantwoording alle voorgeschreven informatie bevat. Zo moet er in 2020 meer informatie gegeven worden in de situatie dat een topfunctionaris (neven)werkzaamheden bij dezelfde WNT-instelling of werkzaamheden voor een gelieerde instelling of een andere WNT-instelling uitvoert. 
  • Rekentool interim-topfunctionarissen: De verantwoording van de bezoldiging van interim-topfunctionarissen is complex, enerzijds door een specifieke berekeningswijze van het individueel bezoldigingsmaximum, anderzijds doordat bepaalde elementen in de beloning wel (zoals in rekening gebrachte bureaukosten) en andere niet (zoals onbelaste vergoedingen) tot het WNT-bezoldigingsbegrip horen. Deze rekentool helpt uw organisatie de WNT-verantwoording van een interim-topfunctionaris gedurende de eerste verantwoordingsperiode van 12 maanden juist op te stellen.
  • Vakantiedagen einde dienstverband: Uitbetaling van vakantiedagen bij einde dienstverband zorgt in sommige gevallen voor een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. In een dergelijk geval is het goed om te weten dat deze uitbetaling onder voorwaarden niet (volledig) tot de WNT-bezoldiging gerekend hoeft te worden of kan worden toegerekend aan een eerder jaar.
  • Transitievergoeding: Een transitievergoeding behoort, ook niet als deze samen met een ontslagvergoeding is opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, onder voorwaarden niet tot de door de WNT genormeerde beëindigingsvergoeding. In dergelijke gevallen moet voldoende aandacht geschonken worden aan juridische aspecten (formulering en dossiervorming) die met een dergelijke vaststellingsovereenkomst samenhangen, zodat ook achteraf – bij de accountantscontrole - aangetoond kan worden dat de transitievergoeding terecht niet in de WNT-verantwoording als beëindigingsvergoeding is opgenomen.
  • Non-activiteit vóór einde dienstverband: De bezoldiging gedurende een periode van non-activiteit, vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband van een topfunctionaris, is enkel onder strikte voorwaarden geen onderdeel van de genormeerde beëindigingsvergoeding. Ook dit stelt hoge eisen aan formuleringen en dossiervorming.
  • Foutherstel: Herstel van een fout in de WNT-verantwoording over het vorige boekjaar, moet plaatsvinden bij een fout in de verantwoorde bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband groter dan € 5.000, wanneer een fout leidt tot een wijziging in een onverschuldigde betaling of wanneer een topfunctionaris vorig jaar ten onrechte niet was opgenomen in de verantwoording. Herstel van de fout vindt plaats in de eerstvolgende jaarrekening, door de vergelijkende cijfers te corrigeren of door de gecorrigeerde WNT-verantwoording volledig opnieuw op te nemen. Ook moet de aard en omvang van de verschillen duidelijk toegelicht worden alsmede of de fout leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de WNT-verantwoording? Neem dan contact op met Ruben Dol per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 44 of met Siebe Dekkinga per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 06. Zij helpen u graag verder.