De uitdagingen van belangenorganisaties

In algemene zin constateren wij dat belangenorganisaties zich in meer of mindere mate bezig (zouden moeten) houden met een aantal maatschappelijke uitdagingen. Wij hebben deze samengevat in vier V’s.

Wij hebben de maatschappelijke uitdagingen van belangenorganisaties voor u samengevat in de vier v's.

Vervlechten

Belangenorganisaties laten zich steeds moeilijker in hokjes indelen. De activiteiten die zij uitvoeren gaan over de ‘traditionele grenzen’ van de organisatie heen. Dat stimuleert innovatie en is goed voor de leden / consument, zo is de gedachte. Dit vraagt om een herijking van de missie en het vinden van de juiste samenwerking met partners.

Vertakken

Veel belangenorganisaties zijn gecentraliseerd omwille van efficiency en zijn daardoor vervreemd geraakt van hun achterban. Om de leden te activeren zijn andere ordeningsprincipes (regionaal, thematisch, naar omvang) nodig. Uit onderzoek blijkt dat verenigingen die de leden intensief betrekken bij de beleidsvorming sterker zijn dan die dat niet doen.

Verantwoorden

Belangenorganisaties krijgen steeds minder het ‘voordeel van de twijfel’. Loyaliteit heeft plaatsgemaakt voor ‘what’s in it for me?’ Organisaties moeten aantonen dat zij de goede dingen doen én de dingen goed doen. In de eerste plaats richting de eigen achterban. Zij wil zien wat er met het geld gebeurt. Maar ook richting bestuur, Raad van Toezicht en/of andere organen, maatschappij, partnerorganisaties en belastingdienst en evt. toezichthouders.

Verdienen

Veel belangenorganisaties zijn momenteel op zoek naar een ander verdienmodel, zodat zij minder afhankelijk zijn van donaties, subsidies en contributies. De afgelopen 10 jaar is dat vooral gezocht in retributies voor individuele dienstverlening (advies, bijeenkomsten) en deels in voordeelregelingen voor de achterban. Daarnaast verkopen steeds meer belangenorganisaties via hun website (en / of in een fysieke winkel) producten die met hun soort organisatie te maken hebben. Nieuwe vormen van verdienen zijn voor sommige belangenorganisaties gelegen in partnerships met bedrijven of in bijvoorbeeld crowdfunding.

De Nederlandse Associatie (DNA)

Mazars is partner van De Nederlandse Associatie (DNA). DNA verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. DNA inspireert en zet zich in voor de ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals. Door ons partnerschap met DNA ontvangen en leveren wij waardevolle input over de uitdagingen van belangenorganisaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze sectorgroep belangenorganisaties? Neem dan contact op met Jaap Rauw per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 00 of met Bart Achterberg per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 92.