Richtlijn jaarverslaggeving (RJ 640)

Belangenorganisaties moeten zich periodiek verantwoorden richting haar belangrijkste stakeholders. Een belangrijk jaarlijks terugkerend verantwoordingsdocument is de jaarrekening inclusief het bestuursverslag. Het is daarom van belang dat u, als belangenorganisatie, bekend bent met de van toepassing zijnde jaarverslaggeving, de wijzigingen daaromtrent en welke impact de toepassing hiervan heeft op uw organisatie.

De Richtlijn

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft specifiek voor belangenorganisaties de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 “Organisaties-zonder-winststreven” in het leven geroepen. Deze richtlijn wordt in de regel toegepast bij stichtingen en verenigingen. Een belangenorganisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar streeft een maatschappelijk doel of algemeen nut na.

Het kan voorkomen dat een belangenorganisatie verdienmodellen met een commercieel karakter ontplooid door de levering van producten en / of diensten. Indien de opbrengst hieruit meer bedraagt dan € 6 miljoen (50% van het omzetcriterium voor kwalificatie middelgrote organisatie), dient RJ 630 “Commerciële stichtingen en verenigingen” te worden gevolgd en is daarmee ook Titel 9 BW 2 van toepassing. Het bestuursverslag is een belangrijk instrument voor de belangenorganisatie om zich (inhoudelijk) te kunnen verantwoorden. De aard van de activiteiten brengt namelijk met zich mee, dat de maatschappelijke betekenis van de activiteiten slechts beperkt uit de jaarrekening blijken. In RJ 640 is naast de RJ 400 Bestuursverslag een aantal aanbevelingen gedaan voor het vormgeven van het bestuursverslag bij een belangenorganisatie.

Soms kwalificeert de organisatie zich ook als fondsenwervende organisatie. In die situatie is RJ 650 “Fondsenwervende organisaties” van toepassing, maar is daarnaast ook RJ 640 integraal van toepassing, tenzij RJ 650 daarvan afwijkend is.

Indien de belangenorganisatie RJ 640 toepast, moeten de andere stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook worden toegepast. Deze bepalingen vormen namelijk algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving.

De uitgebreidheid van de verslaggeving zal mede afhangen van het specifieke karakter en haar omvang en complexiteit. Ook de informatiebehoeften van de groep van gebruikers en hun positie in relatie tot de organisatie zijn hierbij van belang. De afweging tussen kosten en baten (relevantie voor de gebruikers) speelt daarbij een belangrijke rol.

Voor de jaarverslaggeving van de belangenorganisatie kunnen specifieke wet- of regelgeving en subsidievoorschriften gelden. De specifieke wet- en regelgeving en de subsidievoorschriften moeten voorgaan op de stellige uitspraken in dit hoofdstuk en / of de andere hoofdstukken van de richtlijnen

Mazars kan u helpen bij:

  • Het juist toepassen van de verslaggevingsrichtlijn RJ 640 in uiteenlopende situaties
  • Vraagstukken bij het classificeren van eigen vermogen componenten, zoals het onderscheid tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen en de juiste verwerking daarvan
  • De afweging of het opnemen van informatie relevant is voor de gebruikers
  • Het meedenken bij de totstandkoming van de risicoparagraaf in het bestuursverslag
  • Vaststellen of het bestuursverslag compliant is met RJ 640

Meer weten?

Wilt u meer weten over Richtlijn jaarverslaggeving (RJ 640)? Neem dan contact op met Jaap Rauw per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 70 of Bart Achterberg per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 92. Zij helpen u graag verder.