Richtlijn jaarverslaggeving 660 (RJ 660)

Om de stakeholders van onderwijsinstellingen inzicht te geven en te informeren over de financiële positie en de besteding van middelen, zijn de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en de richtlijn RJ660 geschreven.

Het doel van deze regeling en richtlijn is om eenduidige rapportage te waarborgen, zodat onderwijsinstellingen goed (onderling) vergelijkbaar zijn.

De onderwerpen:

  • Specifieke onderwerpen die alle onderwijsinstellingen in het bestuursverslag moeten toelichten, zoals onderwijsprestaties, ontwikkelingen bij verbonden partijen, treasury paragraaf, naleving branchecode en afhandeling van klachten. Ook moeten de onderwijsinstellingen aandacht schenken aan thema’s als personeel en huisvesting. De voorgeschreven continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag geeft de lezer inzicht in het meerjarig perspectief van onderwijsinstellingen op basis van een voorgeschreven gegevensset
  • Vaste modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en toelichting
  • Voorgeschreven verwerkingswijzen voor jaarrekeningposten die in het onderwijsveld voorkomen, zoals de lump sum bekostiging en personeelsbeloningen (bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid)
  • Segmentering van balans en staat van baten en lasten naar onderwijssectoren, indien een instelling binnen meer dan één onderwijssector activiteiten ontplooit

Daarnaast zijn ook de verslaggevingscriteria van Titel 9 BW2 en de bepalingen in de overige Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van toepassing. Een grote hoeveelheid regels waaraan de onderwijsjaarverslaggeving dient te voldoen.

Ondanks de eenduidige richtlijnen kunnen bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen in de praktijk de nodige vragen oproepen:

  • De onderbouwing van een voorziening voor groot onderhoud, waarmee de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd (kunnen) worden
  • Het voldoende tot uitdrukking laten komen van verplichte informatie in het bestuursverslag
  • De verwerkingswijze in de jaarverslaggeving bij fusie en overdracht van scholen
  • De keuze voor uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de personele voorzieningen voor onder andere duurzame inzetbaarheid
  • De wijze van verantwoorden van investeringen in de huisvesting in het Primair Onderwijs: wel of niet activeren op de balans?

Mazars kan u helpen bij

De onderwijsspecialisten van Mazars hebben veel ervaring met de externe verslaggeving van onderwijsinstellingen en kunnen u inzicht geven in de voor- en nadelen van keuzes die in de jaarverslaggeving gemaakt kunnen worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Gert-Jan Oude Voshaar per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 22 80 of met Ruben Dol per e-mail of telefoon: +31 (0)88 277 22 44. Zij helpen u graag verder.