WBSO en Innovatiebox

Innovatie is voor de Nederlandse kenniseconomie van vitaal belang. De Nederlandse overheid wil innovatieve activiteiten in Nederland dan ook graag stimuleren. Daarom zijn er enkele fiscale stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de innovatiebox.

Fiscaal voordeel

Ontwikkelt en verkoopt u een innovatief product of een innovatieve dienst? Door toepassing van de innovatiebox kan er een forse vennootschapsbelastingbesparing over de aan innovatie toerekenbare winst worden bereikt. Deze wordt effectief tegen 7% (bij boekjaren vóór 2018 was dit 5%) vennootschapsbelasting belast, terwijl het reguliere tarief maximaal 25% bedraagt.

Voordat winsten tegen het verlaagde tarief van 7% worden belast, moeten de kosten die een belastingplichtige heeft gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van het immaterieel activum eerst zijn ingelopen.

Het is mogelijk om de innovatiebox met terugwerkende kracht toe te passen in de jaren waarvan de aanslagen vennootschapsbelasting nog niet definitief zijn, mits aan de voorwaarden van de innovatiebox-regeling wordt voldaan.

Algemene voorwaarden innovatiebox

De innovatiebox is toegankelijk voor de in Nederland gevestigde vennootschapsbelasting-plichtige lichamen (onder andere bv en nv).

De innovatiebox kan van toepassing zijn op belastingplichtigen die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en waarbij:

 • De R&D-werkzaamheden door belastingplichtige zelf in Nederland worden uitgevoerd (of in bepaalde situaties als er sprake is van contract-research)
 • De R&D-werkzaamheden hebben geleid tot een immaterieel activum, zoals een product, een proces, software en/of programmatuur
 • De ontwikkeling van het immaterieel activum voor rekening en risico is van belastingplichtige
 • De behaalde voordelen (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten, royalty- of licentieopbrengsten) in belangrijke mate (voor minimaal 30%) toe te rekenen zijn aan het immaterieel activum
 • Ter zake van het immaterieel activum een octrooi, patent, kwekersrecht of een vergelijkbaar recht, dan wel een WBSO-verklaring is afgegeven

Kleine versus grote ondernemingen

Met ingang van 2017 wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtigen. Uw onderneming wordt als kleine belastingplichtige aangemerkt wanneer u over een periode van 5 jaar:

 • Een groepsomzet heeft behaald van maximaal € 250 miljoen
 • De innovatiebox toerekenbare winst maximaal € 37,5 miljoen bedraagt

Wanneer uw onderneming kwalificeert als kleine belastingplichtige, dan dient er een WBSO-verklaring ten grondslag te liggen aan de ontwikkeling van een immaterieel activum.

Kwalificeert uw onderneming als een grote belastingplichtige? In dat geval dient u naast een S&O-verklaring, ook in het bezit te zijn van één van de volgende zaken voor het immaterieel actief:

 • Een octrooi (of u hebt een octrooi aangevraagd)
 • Een kwekersrecht (of u hebt een kwekersrecht aangevraagd)
 • Ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen
 • Programmatuur
 • Een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen
 • Een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie
 • Een aanvullend beschermingscertificaat verleend door het Octrooicentrum Nederland.

WBSO

Verricht uw onderneming innovatief speur- en ontwikkelingswerk? Dan is het raadzaam en lucratief om S&O-verklaringen aan te vragen. Naast een besparing van de af te dragen loonheffingen, geldt een goedgekeurde WBSO-aanvraag als (vereiste) toegangsticket voor de lucratieve innovatiebox.

Afstemming Belastingdienst

De innovatiebox is niet verplicht, maar optioneel. De wijze van toerekening van de winst aan de innovatiebox wordt in principe altijd vooraf afgestemd met de Belastingdienst. Deze afstemming is maatwerk, aangezien iedere onderneming uniek is.

Mazars kan u helpen

Middels een quickscan bepalen wij of uw onderneming recht heeft op toepassing van de innovatiebox en kunnen we een inschatting maken welk voordeel er te behalen valt. Onze ervaren specialisten kunnen innovatiebox-verzoeken en -trajecten op een professionele wijze insteken. Ook kunnen wij beoordelen welke andere fiscale faciliteiten nog meer van toepassing kunnen zijn voor uw innovatieve onderneming.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de innovatiebox en / of andere fiscale stimuleringsmaatregelen en hoe uw onderneming hiervan kan profiteren? Neem dan contact op met Joris Wiersema per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 34 of Bert Boerrigter per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 30. Zij helpen u graag verder.