Fictieve vaste inrichting voor buitenlandse onderneming

13 december 2017 – Recentelijk heeft Hof Den Bosch in een uitspraak geconcludeerd dat werkzaamheden van een Belgische BVBA in Nederland kwalificeren als uitzendwerkzaamheden in plaats van aanneming van werk. Dit betekent dat de BVBA een fictieve vaste inrichting in Nederland heeft, waardoor zij kwalificeert als inhoudingsplichtige. Het gevolg is dat vanaf dag één van de werkzaamheden in Nederland loonheffingen verschuldigd zijn.

Uitzenden vs. aannemen

In deze zaak had een Belgische BVBA  haar werknemers sprinklerinstallaties laten aanleggen in opdracht van een Nederlandse klant. De Belgische werknemers van de BVBA voerden deze werkzaamheden uit in Nederland. Volgens de BVBA hadden de werkzaamheden plaatsgevonden op grond van een aannemingsovereenkomst. Van uitzendwerkzaamheden is sprake wanneer een werknemer door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaamheden te verrichten.

De inspecteur en Hof Den Bosch concludeerden op 16 november 2017 echter dat er feitelijk sprake was van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. In deze zaak komen zij tot deze conclusie op basis van de volgende feiten:

  • De werknemers van de BVBA verrichtten hun werkzaamheden onder leiding, toezicht en controle van projectleiders van de Nederlandse klant.
  • Er is geen schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de BVBA en de klant.
  • De werknemers van de BVBA werden ingezet op dezelfde projecten als eigen werknemers van de Nederlandse klant.
  • De werknemers van de BVBA werkten samen met werknemer van de Nederlandse klant.
  • De werknemers van de BVBA werden met name ingeleend bij capaciteitsproblemen bij de Nederlandse klant.
  • Er werd gefactureerd op basis van de gewerkte uren in plaats van een aanneemsom.

Doordat er sprake was van uitzenden, heeft de buitenlandse onderneming een fictieve vaste inrichting in Nederland. Als gevolg hiervan kwalificeert de buitenlandse onderneming als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen.

Heffingsrecht toerekenbaar aan Nederland

Vervolgens is de vraag beantwoord welk land het heffingsrecht had over het loon van de werknemers. De hoofdregel van het belastingverdrag tussen België en Nederland bepaalt dat Nederland het heffingsrecht heeft. Dit is slechts anders als voldaan wordt aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling.

Omdat sprake was van uitzenden, concludeerde Hof Den Bosch dat niet aan alle voorwaarden werd voldaan voor de uitzondering van de 183-dagenregeling. Bij uitzenden kwalificeert de inlener namelijk als de ‘materiële’ werkgever voor toepassing van het belastingverdrag, omdat de beloning van de werknemers namelijk wordt betaald door of namens de inlener.

Gevolgen

Deze uitspraak onderstreept wederom dat de feiten en omstandigheden bepalend zijn voor de vraag of er sprake is van uitzenden of aanneming van werk. Het is daarom voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland werken op basis van aanneming van werk zeer belangrijk om na te gaan of dit feitelijk ook zo is. Anders kan dit met terugwerkende kracht tot belastingheffing leiden.

Voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland gaan uitzenden, ontstaat er vanaf dag één belastingplicht in Nederland. Hiertoe dient een onderneming zich te registreren bij de Belastingdienst en een loonadministratie te voeren.

Voor inleners en opdrachtgevers is ook van belang om de gevolgen in kaart te brengen. Via de Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) kunnen zij namelijk aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffingen. Het is mogelijk om deze aansprakelijkheid te beperken door vrijwarende stortingen te doen op de G-rekening. Aansprakelijkheid kan zelfs helemaal worden voorkomen als de buitenlandse onderneming beschikt over een NEN 4400-2 certificaat.

Wat kan Mazars voor u doen?

Bent u als buitenlandse werkgever actief in Nederland? Of bent werkt u als inlener of opdrachtgever samen met buitenlandse ondernemingen? Dan is het van belang om na te gaan of de werkzaamheden kwalificeren als aanneming of uitzenden. Mazars kan u helpen om dit te bepalen. Ook kunnen wij uw contracten beoordelen, u helpen bij de registratie bij de belastingdienst of uw loonadministratie verzorgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de belastingplicht van buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaamheden verrichten voor Nederlandse opdrachtgevers? Dan kunt u contact opnemen met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 21 00 of Sander van Dijk per e-mail. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »