Prinsjesdag 2023: maatregelen voor ondernemers en ondernemingen

Op Prinsjesdag 2023 zijn de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. Wij zetten de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het Belastingplan 2024 voor u op een rij. De kamer heeft hier op 26 oktober 2023 mee ingestemd. De Eerste Kamer zal op 19 december over deze wetsvoorstellen stemmen. Wat verandert er mogelijk voor u?

Aanpassing verwijzing naar box 2-tarief i.v.m. invoering progressief tarief box 2 per 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal een progressief tarief van toepassing zijn. Dit tarief zal volgend jaar 24,5% zijn voor inkomsten tot € 67.000, en 31% over het bedrag daarboven. Deze wijziging wordt ook in de overige wetteksten aangepast waarbij wordt verwezen naar het eerdere vlakke box 2-tarief.

Schenken door besloten vennootschap

Niet zakelijke schenkingen door een besloten vennootschap aan een ANBI of Steunstichting zijn onder de huidige wetgeving aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting voor ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Als het drempelbedrag wordt overschreden, zijn de schenkingen niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en worden deze als een verkapte uitdeling naar privé aangemerkt. Dit wordt vervolgens aangemerkt als een schenking vanuit privé door de aanmerkelijk belanghouder aan de desbetreffende ANBI of Steunstichting. Over deze uitdeling is door de aanmerkelijk belanghouder inkomstenbelasting verschuldigd. Wel kan de aanmerkelijk belanghouder gebruik maken van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 1 januari 2024 een gift van de vennootschap - aan een ANBI of Steunstichting - niet meer aftrekbaar te laten zijn voor de vennootschapsbelasting. Dit voorstel is door de Tweede Kamer afgewezen en giftenaftrek in de vennootschapsbelasting tot een bedrag van € 100.000 blijft mogelijk.

Afschaffing zelfstandige belastingplicht open commanditaire vennootschap

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Wet aanpassing kwalificatiebeleid rechtsvormen gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt iedere cv fiscaal transparant. Voortaan zijn cv's dus niet meer zelfstandig belastingplichtig maar worden alle vennoten in de belastingheffing betrokken voor zover zij gerechtigd zijn tot het vermogen en de resultaten van de cv.

Doordat de zelfstandige belastingplicht van de open cv eindigt, bevat het overgangsrecht een vervreemdingsfictie en een eindafrekeningsfictie. Het overgangsrecht voorziet tevens in vier faciliteiten: doorschuiffaciliteit, aandelenfusie, gespreide betaling en doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingssituaties.

Aanscherping regelgeving voor beleggingsinstellingen

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, terwijl een fiscale beleggingsinstelling onder bepaalde voorwaarden onderworpen is aan een tarief van 0% in de vennootschapsbelasting.

De regels voor vrijgestelde beleggingsinstellingen zijn aangescherpt. Vanaf 1 januari 2025 zal deze vrijstelling enkel van toepassing zijn op beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht. Hiermee wordt de toegang tot de vrijstelling beperkt voor beleggingsinstellingen en ICBE's die rechten aanbieden aan een breed publiek of institutionele beleggers. Vrijgestelde beleggingsinstellingen die in handen zijn van vermogende particulieren zullen vanaf 1 januari 2025 belastingplichtig zijn aan de vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2025 zullen fiscale beleggingsinstellingen niet langer direct mogen investeren in vastgoed, dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Winsten behaald uit vastgoedinvesteringen zullen in alle gevallen onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting.

Aanpak van dividendstripping

Dividendstripping is een praktijk waarbij de economische en juridische rechten op dividenden worden opgesplitst met als doel een dividendbelastingvoordeel te behalen. In het Belastingplan 2024 is een wetsvoorstel opgenomen dat maatregelen bevat om de aanpak van dividendtripping te versterken. In dit wetsvoorstel wordt onder andere de bewijslastverdeling van uiteindelijke gerechtigdheid gewijzigd. Hiermee wordt de bewijspositie van de inspecteur versterkt.

Minimum belasting - Pijler 2

Het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) is op 31 mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel Wet minimumbelasting zorgt ervoor dat multinationals en binnenlandse bedrijven met een jaaromzet van € 750 miljoen of meer een winstbelasting van minimaal 15% betalen.

Aankondiging fiscale maatregelen Europese Unie

Voorstellen Europese richtlijnen BEFIT en Transfer Pricing

De Europese Commissie heeft op 12 september 2023 de EU-richtlijnvoorstellen BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) en Transfer Pricing gepubliceerd. Het BEFIT-voorstel vervangt eerdere voorstellen van de Europese Commissie die voorzagen in een gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB en CCCTB). Het streven is dat het BEFIT-voorstel op 1 juli 2028 in werking zal treden.

Met het Transfer Pricing-voorstel worden het zakelijkheidsbeginsel en de belangrijkste verrekenprijsregels opgenomen in de EU-wetgeving. Het voorstel is bedoeld om de rol en status van de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen te verduidelijken en zal de mogelijkheid creëren om gemeenschappelijk bindende regels op te stellen voor specifieke aspecten van verrekenprijzen. Ondanks het Transfer Pricing-voorstel onderdeel is van de BEFIT-richtlijn is het streven dat dit voorstel op 1 januari 2026 in werking zal treden.

Voorstel Europese richtlijn HOT (Head Office Tax)

De Europese Commissie heeft op 12 september 2023 het richtlijnvoorstel HOT (Head Office Tax) gepubliceerd. Het voorstel moet verlichting bieden aan het mkb. Voor Europese kleine en middelgrote ondernemingen, die middels vaste inrichtingen grensoverschrijdend actief zijn, wordt de mogelijkheid geboden om slechts één belastingaangifte in te dienen bij de belastingautoriteit van het hoofdkantoor. Daarnaast hoeven deze ondernemingen alleen hun belasting te berekenen op basis van de belastingwetgeving van de EU-lidstaat van hun hoofdkantoor. De belastingtarieven die van toepassing zijn op de vaste inrichtingen blijven echter wel in overeenstemming met de lidstaten waar de vaste inrichtingen zijn gevestigd.

 

 

Meer weten over het Belastingplan 2024?

Wilt u meer weten over de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Dominique Belt - van Maurik, per e-mail of per telefoon: +31 (088) 277 24 40 en Rick van Horik, per e-mail of per telefoon: +31 (088) 277 16 24. Zij helpen u graag verder.

Andere maatregelen: