Het belang van het nemen van verlof tijdens de coronacrisis

14 mei 2020 - Voor veel werknemers is er sinds de ‘intelligente lockdown’ het nodige veranderd. Werken vanuit huis, werken met een partner en/of kinderen om je heen, werken en leven op een kleine oppervlakte en ga zo maar door. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen.

Belangen voor de werkgever

De naderende zomervakantie en in sommige sectoren terugval van werk, roepen vragen op over het opnemen van verlof. Bij de beantwoording van deze vragen speelt het juridisch kader uiteraard een rol. Zeker gezien de huidige omstandigheden moet er ook gekeken worden naar het welzijn van werknemers en het economisch belang van werkgevers.

Werkgevers doen er verstandig aan om werknemers te stimuleren verlof op te nemen. Wij zetten voor u een aantal situaties uiteen:

  • Werkgevers die kampen met een teruglopende werkvoorraad hebben nu minder arbeidsuren nodig. Ervan uitgaande dat er betere tijden komen waarin dán juist de uren die werknemers kunnen maken van grote waarde zijn, stimuleren de opname van verlof. 
  • Een ander aandachtspunt is de dreiging van het ontstaan van een zogenaamd verlof stuwmeer (groot aantal opgebouwde verlofuren). We zien dat werknemers nu minder verlof aanvragen omdat ze door de coronacrisis niet “op vakantie” kunnen. Dit is niet alleen een slechte ontwikkeling voor werkgevers, want opgebouwd verloftegoed wordt “duurder” op de balans van volgend jaar. Dit is ook een onwenselijke ontwikkeling voor werknemers. Deze onzekere tijden zorgen voor extra stress, een minder goede balans tussen werk/privé en soms voor minder productiviteit door verminderd werkaanbod.
  • Uiteraard zijn er ook beroepsgroepen die gewoon doorwerken en/of het zelfs drukker hebben dan anders. Ook hier is het van belang om goede afspraken te maken over het inplannen en opnemen van verlof.

Hoe kun je optimaal omgaan met verlof zodat werknemer en werkgever hiervan beide profiteren? Volgens de vakantiewetgeving vraagt een werknemer verlof aan en moet een werkgever hiervoor toestemming geven, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen.  Maar wat als de werknemer helemaal geen verlof aanvraagt?

Belangen voor de werknemer

Het belang voor werknemers om juist nu verlof op te nemen wordt vaak alleen vanuit werkgeversperspectief belicht:

  • Voor het welzijn van de werknemer is het van groot belang tijd te nemen om te focussen op één ding: jezelf, je gezin, je hobby etc. Juist dit kan uitval door een burn-out of andere psychologische klachten op termijn voorkomen of verminderen.
  • Onderschat ook niet het effect van de verminderde lichaamsbeweging van de werknemer. Het loopje naar school, het OV, de auto, het bedrijfsrestaurant etc. Voor veel werknemers speelt het leven zich momenteel af op een beperkt aantal vierkante meters. En dit kan zowel fysiek als psychologisch nadelige gevolgen hebben.

Afspraken maken

Om tegemoet te komen aan de behoeftes van zowel de werkgever als de werknemer is het op de eerste plaats van belang hierover het gesprek te voeren met elkaar. Maak het gemeenschappelijke belang duidelijk. Luister goed naar de werknemer waar zijn behoeftes liggen en wees open over de situatie van de organisatie. Vervolgens kan de invulling voor iedere werkgever en werknemer anders zijn. Probeer toe te werken naar een oplossing die beide partijen helpt en wees hierin ook creatief. Voorbeelden zijn een periode van aaneengesloten verlof voor een korte of langere periode, het wekelijks opnemen van dagen of dagdelen of zelfs het regelmatig opnemen van slechts een aantal verlofuren. Op deze manier kan de werkgever per werknemer of afdeling naar een maatwerkoplossing toewerken, waar iedereen bij gebaat is. Geef als werkgever ook aan dat, zodra het werk  weer aantrekt, u liever geen verlof toekent. Hiermee weet de werknemer waar hij aan toe is.

Mochten de arbeidsvoorwaarden het niet toestaan om slechts een paar verlofuren op te nemen, dan kunnen werkgever en werknemer hier samen schriftelijk andere tijdelijke afspraken over maken.

Wanneer u werkzaam bent in een bedrijfstak waar de werkdruk gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen, is het ook van belang om aandacht te besteden aan het opnemen van verlof en een goede verlofplanning te maken. Aandacht voor het welzijn van de werknemer is een belangrijke factor om deze intelligente lockdown goed door te komen.  

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie voor het voeren van het goede gesprek met uw werknemers? Neem dan contact op met de consultants van Mazars HR Services per e-mail. Zij helpen u graag verder.