Overeenstemming over de modernisering van EU-exportcontroles op gevoelige goederen en technologieën

27 november 2020 - Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten onlangs een akkoord over het voorstel van de Europese Commissie om de EU-exportcontroles op gevoelige goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik te moderniseren. Volgens de publicatie van de Europese Commissie stellen deze nieuwe regels de Europese Unie (EU) in staat om, zonder voorafgaande overeenstemming met andere landen, het risico van mensenrechtenschendingen bij de handel in cyberbewakingstechnologieën aan te pakken en belangen en waarden effectief te beschermen.

Doeltreffender

In september 2016 keurde de Europese Commissie reeds het wetsvoorstel goed om de EU-controles op de export van gevoelige goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik te moderniseren. Deze goederen en technologieën kunnen naast hun civiele toepassing, ook worden ingezet voor defensie, inlichtingen en rechtshandhaving. Bijvoorbeeld voor nucleaire en speciale apparatuur, elektronica en computers, telecommunicatie, uitrusting van zeeschepen en ruimtevaartapparatuur.

Veel van de voorstellen van de Europese Commissie uit 2016 zijn in deze nieuwe regels verwerkt. De upgrade van de EU-exportcontroles zal het bestaande uitvoercontrolesysteem doeltreffender maken door: 

  • De invoering van een ‘menselijke veiligheidsdimensie', zodat de EU kan reageren op de uitdagingen van opkomende technologieën voor tweeërlei gebruik, met name op het gebied van cybertoezicht, die een risico vormen voor de nationale en internationale veiligheid, waaronder de bescherming van de mensenrechten;
  • Het actualiseren van belangrijke begrippen en definities (bijvoorbeeld de definitie van ‘exporteur’ voor natuurlijke personen en onderzoekers die betrokken zijn bij de overdracht van technologie voor tweeërlei gebruik);
  • De vereenvoudiging en harmonisatie van vergunningsprocedures en de Commissie in staat stellen om - via een ‘vereenvoudigde’ procedure, dat wil zeggen een gedelegeerde handeling - de lijst van producten of bestemmingen die aan specifieke vormen van controle zijn onderworpen, te wijzigen, waardoor het exportcontrolesysteem zich flexibeler en beter kan ontwikkelen en aanpassen naar omstandigheden;
  • De verbetering van de informatie-uitwisseling tussen vergunningverlenende autoriteiten en de Commissie om de transparantie van vergunningsbesluiten te vergroten;
  • De coördinatie van en ondersteuning voor robuuste handhaving van controles, inclusief de verbetering van veilige elektronische informatie-uitwisseling tussen vergunningverlenende en handhavingsinstanties;
  • De ontwikkeling van een EU-capaciteitsopbouwprogramma en een opleidingsprogramma voor de vergunnings- en handhavingsautoriteiten van de lidstaten;
  • Het onderhouden van het contact met de industrie en het realiseren van transparantie met belanghebbenden, waarbij een gestructureerde relatie met de particuliere sector wordt gerealiseerd door middel van specifieke raadplegingen van belanghebbenden door de relevante groep van deskundigen uit de lidstaten van de Commissie; en
  • Het aangaan van een dialoog met derde landen en het streven naar gelijke concurrentievoorwaarden op mondiaal niveau.

Samenwerking

Dankzij de upgrade van de EU-toolbox voor exportcontroles kunnen toekomstige veiligheidsrisico's, opkomende (gevoelige) technologieën en handelsstromen beter worden beheerd door de coördinatie van controles in de hele EU te versterken. Er zijn onder meer due diligence- en nalevingsvereisten voor exporteurs ingevoerd en er moeten rapporten over afgegeven vergunningen worden gepubliceerd om de transparantie te vergroten. Ten slotte biedt de verordening een sterke basis voor de EU om de samenwerking met derde landen te bevorderen voor een gelijk speelveld op mondiaal niveau en internationale veiligheid door meer convergerende exportcontroles aan te pakken.

Impact op uw onderneming

Wanneer u exporteur bent, met name als het gaat om gevoelige goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, betekent dit dat deze nieuwe aanvullende nalevingsvereisten gevolgen voor u zullen hebben. De EU heeft ook nieuwe criteria ingevoerd voor het verlenen van exportvergunningen voor producten voor tweeërlei gebruik. Bent u betrokken bij, of van plan om te handelen in producten voor tweeërlei gebruik? De specialisten van Mazars kunnen u helpen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpt u graag verder.