Pensioen voor buitenlandse werknemers, heeft u dit geregeld?

13 februari 2020 - Binnen de Transport & Logistiek sector worden steeds vaker buitenlandse werknemers ingezet die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd door een werkgever uit een ander EU-land (binnen of buiten concern). Deze buitenlandse gedetacheerden hebben in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die bij wet en / of algemeen verbindend verklaarde cao in Nederland gelden, zoals loon, diverse toeslagen, kostenvergoedingen en eindejaarsuitkeringen. Maar in sommige gevallen vallen hier ook aanspraken op een bedrijfstakpensioenregeling onder.

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland waren de omstandigheden als volgt: een Luxemburgse onderneming stelt Poolse arbeidskrachten ter beschikking aan Nederlandse ondernemingen. De vraag is of de Luxemburgse onderneming op basis van de Nederlandse wetgeving voor bedrijfstakpensioenfondsen verplicht is om pensioenpremies aan het bedrijfstakpensioenfonds af te dragen voor de Poolse arbeidskrachten die tijdelijk in Nederland werken, indien zij niet reeds tweedepijler-pensioen opbouwen in hun gewoonlijke werkland. In de uitspraak heeft de Rechtbank besloten dat de buitenlandse werknemers verplicht moeten worden aangemeld bij het bedrijfstakpensioenfonds en dat over de afgelopen jaren pensioenpremies moeten worden afgedragen door de werkgever.

Op basis van de detacheringsrichtlijn werd in de praktijk meestal betoogd dat pensioen niet aangepast hoeft te worden, indien de arbeid slechts van tijdelijke aard is. In de detacheringsrichtlijn staat bepaald dat werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland komen werken, geen aanspraak kunnen maken op een Nederlandse pensioenregeling. Dat lijkt in de rechtspraak derhalve steeds meer achterhaald te worden, omdat pensioen in Europa wordt toegerekend tot het sociaal zekerheidsrecht. De rechten en verplichtingen, verband houdende met pensioen, vloeien dan ook niet rechtstreeks voort uit de detacheringsrichtlijn, maar uit de beschermingsrichtlijn en de coördinatieverordening.

Wanneer uw onderneming deel uitmaakt van een internationaal concern en buitenlandse werknemers tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden door een buitenlands concernonderdeel, dan kan bovengenoemde uitspraak voor u relevant zijn. Een verplichting tot afdracht van pensioenpremies in Nederland verhoogt immers de kostprijs van arbeid. Uiteraard geldt dit ook voor werkgevers uit een ander EU-land die geen onderdeel uitmaken van uw concern, zij zullen de extra kosten ook doorberekenen in de tarieven.

Tot slot nog een geruststellende afsluiting: niet afgedragen pensioenpremies kunnen niet op grond van de Wet aanpak schijnconstructies op de opdrachtgever worden verhaald. Met het internationale netwerk van Mazars kunnen wij u helpen inzichtelijk te maken welke verplichtingen er binnen uw concern van toepassing kunnen zijn.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de verplichtingen uit arbeid voor tijdelijk naar Nederland gedetacheerde werknemers? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 8 5. of met Jasper van der Voet per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 96. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?