Toezichtvisie Raad van Commissarissen

Deze toezichtvisie vormt de leidraad aan de hand waarvan de Raad van Commissarissen van Mazars in Nederland handelt en zijn intern toezichthouderschap invult. Het laat zien wat interne en externe belanghebbenden van Mazars in Nederland mogen verwachten van zijn toezichthouders. De Raad van Commissarissen staat voor de missie van Mazars in Nederland en voor de borging van het publiek belang, waarbij kwaliteit als leidend principe wordt gehanteerd.

Vanuit onze verantwoordelijkheid om integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken zien wij daarnaast specifiek toe dat Mazars in Nederland zijn maatschappelijke doelstelling realiseert; Mazars versterkt vertrouwen door toonaangevende kwaliteit. Daarbij wegen wij alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig. Voor de Raad van Bestuur zijn wij daarnaast beschikbaar als (kritisch) adviseur en sparringpartner. Ook fungeren wij als werkgever van de Raad van Bestuur. Bij de invulling van deze functies handelen wij volgens de kernwaarden die Mazars in Nederland drijven; betrokken, deskundig, open, vertrouwd, kwaliteit.

Betrokken

We zijn betrokken en informeren onszelf actief. Naast de informatie die wij van de Raad van Bestuur ontvangen, onderhouden wij als Raad van Commissarissen en als individuele leden contacten met interne en externe belanghebbenden. Wij leggen regelmatig werkbezoeken af. Wij zijn geïnteresseerd in en nieuwsgierig naar de opvattingen van belanghebbenden en kunnen op basis daarvan beter doorgronden wat er speelt: bij klanten, bij medewerkers, bij partners, bij de medezeggenschapsorganen, in het internationale Mazars netwerk en bij externe toezichthouders. Ook toetsen wij op die wijze de betrokkenheid en het draagvlak van het gevoerde en in ontwikkeling zijnde beleid.

Invloed van belanghebbenden op het beleid van Mazars in Nederland en op te nemen besluiten heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit daarvan en daarmee op de koersbepaling van Mazars.

Bij het onszelf actief informeren verliezen we de noodzakelijke afstand en onze onafhankelijke positie niet uit het oog, noch treden we op het terrein van het bestuur. Toezicht houden gebeurt bij uitstek op afstand. Die afstand is van belang om onafhankelijk en kritisch toezicht te kunnen blijven houden op de organisatie. Echter, mochten omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen wij niet aarzelen die afstand te verkleinen.

Wij informeren de Raad van Bestuur en ook elkaar vooraf over deze contacten en er volgt altijd een terugkoppeling achteraf.

Open

In het doen en laten van de Raad van Commissarissen en de individuele leden hanteren wij het principe van openheid, respect en transparantie. We zijn scherp en kritisch op het beleid en functioneren van de Raad van Bestuur maar luisteren daarbij en vragen door op voornemens en prestaties. We voeren eerst een open dialoog met respect voor elkaar en elkaars standpunten alvorens tot oordeelsvorming over te gaan. Wij nemen tijd voor deze interactie. Wij geven het bestuur en ook elkaar daarbij ruimte en vertrouwen zodat ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar rol optimaal te vervullen. Ons toezicht wint aan waarde als we gedachten uitwisselen, naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen en bereid zijn ons te laten overtuigen door goede argumenten.

Wij verwachten ook dat anderen ons vragen stellen. Wij staan open voor vragen en zijn altijd bereid informatie open te delen. Daarbij is niets geheim tenzij de omstandigheden daarom vragen.

Ook vinden wij het belangrijk dat als zaken niet goed zijn gegaan, dit wordt besproken. Wij laten in ons eigen gedrag zien dat wij open en aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken. Dilemma’s leggen wij open op tafel en wij stimuleren dat er wordt geleerd van wat anders of beter had gekund, er in openheid signalen worden besproken, er continu wordt verbeterd en dat er wordt voortgebouwd op successen. Inhoudelijk toetst de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur ‘in control’ is. Naast risicobeheersing zijn ook zachte signalen onderdeel van de oordeelsvorming.

Openheid, respect en transparantie zijn ook principes die wij hanteren in contacten van de Raad van Commissarissen en zijn leden met interne – en externe belanghebbenden.

Wij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Door open en transparant te zijn bevorderen we ook een open (aanspreek)cultuur in de organisatie.

Deskundig

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk ander belang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling en benoeming van de leden vindt plaats volgens de bepalingen in de ontwikkelingen in de maatschappij en economie die van invloed zijn op de toekomst van Mazars Nederland.

We zorgen ervoor dat onze deskundigheden en vaardigheden op peil zijn en blijven, zowel van de Raad van Commissarissen als geheel als van de individuele leden. Vanuit onze variëteit aan deskundigheden vervullen we onze rol als adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen is kritisch ten opzichte van het eigen functioneren. We reflecteren op onze activiteiten en op onze eigen rol, zowel als raad als individueel. Dit doen we jaarlijks waarvan ten minste eenmaal per drie jaar onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige. De evaluatie van het toezichtkader maakt eveneens deel uit van de zelfevaluatie. De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie worden opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen.

Vertrouwd

Mazars in Nederland is de vertrouwde partner voor bedrijven en instellingen. Binnen die context is de Raad van Commissarissen vertrouwd en betrouwbaar door te werken volgens de principes van good governance. We voldoen aan de eisen vanuit wet- en regelgeving en richtlijnen en deze zijn verwerkt in onze statuten, reglementen en regelingen. Deze bronnen vormen de kaders voor het handelen van de Raad van Commissarissen evenals voor de samenstelling, de beloning, het functioneren en het evalueren van de Raad van Commissarissen.

De leden van de Raad van Commissarissen opereren onafhankelijk en integer en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie. We hebben vastgelegd hoe met tegenstrijdige belangen en de schijn hiervan om te gaan. Alle actuele hoofd- en nevenfuncties worden gemeld en openbaar inzichtelijk gemaakt op de webpagina van de Raad van Commissarissen. Over de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend en de wijze waarop verschillende functies van de Raad van Commissarissen worden ingevuld, verantwoorden we ons jaarlijks in het jaarverslag en transparantieverslag van Mazars in Nederland.

Gewetensvol en kritisch ten opzichte van het eigen functioneren vervult de Raad van Commissarissen zijn functie als intern toezichthouder van Mazars in Nederland. De Raad van Commissarissen is te allen tijden bereid zich intern én extern te verantwoorden.