CBAM | Eerste ervaringen en recente ontwikkelingen

12 februari 2024 - De Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) overgangsperiode is gestart op 1 oktober 2023. Deze overgangsperiode zal duren tot 31 december 2025. Gedurende deze tijd moeten importeurs van CBAM-goederen elk kwartaal in detail rapporteren over de herkomst van producten en hun broeikasgasemissies tijdens de productie. Dit artikel belicht recente ontwikkelingen en eerste ervaringen met CBAM.

Nederlandse Douane informeert importeurs actief

In aanloop naar de eerste CBAM rapportage per 31 januari 2024 heeft de Douane importeurs van CBAM-goederen actief benaderd. Bedrijven die in het laatste kwartaal van 2023 CBAM-goederen hebben geïmporteerd, hebben een brief van de Douane ontvangen waarin importeurs worden gewezen op de verplichtingen in het kader van CBAM. Voor klanten die een brief van de Douane hebben ontvangen is het van belang om actie te ondernemen. Wij gaan er vanuit dat deze actie van de Douane eenmalig is en dat importeurs van CBAM-goederen in de toekomst zelf in de gaten moeten houden of over een bepaald tijdvak een CBAM-rapportage moet worden ingediend.

Uitstel van CBAM-rapportage

De termijn voor het indienen van de eerste CBAM-rapportage verliep formeel gezien op 31 januari 2024. Veel bedrijven hebben technische problemen ondervonden bij het indienen van de CBAM rapportages. Daarom bestaat vanaf 1 februari 2024 de mogelijkheid om een maand uitstel aan te vragen. Vanwege de technische problemen heeft de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa), die verantwoordelijk is voor CBAM, aangegeven geen sancties op te leggen als er niet of niet tijdig gerapporteerd wordt over het eerste tijdvak. Uitstel betekent echter geen afstel en rapportage dient alsnog onverwijld plaats te vinden.     

Praktische vragen CBAM

Nu importeurs daadwerkelijk CBAM-rapportages moeten gaan indienen, roept CBAM zowel bij aangevers in Nederland (importeurs van CBAM-goederen of de indirecte vertegenwoordigers), als bij de non-EU producenten van CBAM-goederen, praktische vragen op. Om de te rapporteren broeikasemissies goed te kunnen bepalen, dienen importeurs te beschikken over informatie die betrekking heeft op de gehele productieketen. Producenten worstelen met het in kaart brengen van de deze gegevens. Voor de eerste drie rapportages (tot en met 31 juli 2024) mag gebruik worden gemaakt van de door de Europese Commissie verstrekte standaard emissiewaarden. Daarna dient de daadwerkelijke emissie per producent en per installatie te worden gerapporteerd. Het is van groot belang om tijdig actie te ondernemen om de benodigde gegevens van producenten tijdig te verkrijgen. Ook is het zinvol om na te gaan of in overeenkomsten en contracten rekening is gehouden met CBAM.

Training over CBAM

Heeft u ondersteuning nodig bij de CBAM-rapportage? Op 27 maart (Mazars kantoor in Amsterdam) en 5 april (Mazars kantoor in Rotterdam) zullen onze CBAM-specialisten een training verzorgen. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dat kan hier: Masterclass | CBAM-rapportage - Mazars - Nederland

Meer weten over CBAM?

Wilt u meer weten over CBAM of welke stappen u moet gaan ondernemen? Neem dan contact op met Marius Horndt per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 07 of met Patrick Donders per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 91. Zij helpen u graag.