Europese Commissie publiceert voorstellen voor btw in het digitale tijdperk

10 januari 2023 - Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie het wetgevingsvoorstel ‘Btw in het digitale tijdperk’ gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wil de Europese Commissie de Btw-richtlijn (2006/112/EG) en andere EU-wetgeving beter laten aansluiten bij de huidige digitale realiteit.

De doelstellingen van het wetgevingsvoorstel

De algemene doelstellingen van het wetgevingsvoorstel zijn het verbeteren van de btw-heffing en controle (en het bestrijden van fraude) en het verminderen van de administratieve lasten voor belastingautoriteiten en belastingplichtigen. Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de Europese Commissie de volgende drie wijzigingen voorgesteld:

  1. Een volledig geharmoniseerd digitaal rapportageverplichtingensysteem gebaseerd op elektronische facturering,
  2. Een geactualiseerde btw-behandeling van de platformeconomie, en
  3. Een Single VAT Registration voor bedrijven die goederen leveren aan consumenten binnen de EU.

De voorgestelde wijzigingen zullen hieronder worden toegelicht.

Digitale rapportageverplichtingen

De Europese Commissie stelt voor om de huidige Opgaaf intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) te vervangen door digitale rapportageverplichtingen voor intracommunautaire transacties. Met deze digitale rapportageverplichtingen zullen de belastingautoriteiten in real-time toegang hebben tot de gegevens van de door belastingplichtigen verrichte intracommunautaire transacties.

  • De belangrijkste kenmerken van de digitale rapportageverplichtingen zijn:
  • De gegevens moeten op transactiebasis worden doorgegeven;
  • De termijn voor de overdracht van de gegevens is twee werkdagen na de uitreiking van de factuur;
  • De gegevens moeten elektronisch worden aangeleverd;
  • EU-lidstaten moeten een digitaal systeem beschikbaar stellen dat de overdracht mogelijk maakt;
  • De gegevens kunnen rechtstreeks door de belastingplichtige of namens hem door een derde worden verstrekt.

Om te voldoen aan de digitale rapportageverplichtingen, stelt de Europese Commissie voor om elektronische facturering (e-facturering) als standaard factureringssysteem in te voeren. Daarnaast zal het gebruik van e-facturering voor intracommunautaire transacties verplicht worden gesteld en moeten de e-facturen uiterlijk twee werkdagen nadat de intracommunautaire transactie heeft plaatsgevonden, worden uitgereikt. De e-factuur dient de gegevens te bevatten die op een later moment aan de Belastingdienst moeten worden doorgegeven. In tegenstellig tot de huidige situatie in enkele EU-lidstaten, mag de afgifte en verzending van e-facturen niet afhankelijk zijn van de voorafgaande goedkeuring of verificatie door de Belastingdienst.

Platformeconomie

Volgens de Europese Commissie is de huidige btw-wetgeving onvoldoende ingespeeld op de uitdagingen van de platformeconomie. Dit heeft geleid tot concurrentieverstoring tussen enerzijds prestaties verricht via online platforms die onder de btw-heffing kunnen uitkomen en anderzijds prestaties verricht in de traditionele economie die aan de btw-heffing zijn onderworpen. Om deze concurrentieverstoring bij de verhuur van accommodatie voor korte duur en bij het personenvervoer aan te pakken, stelt de Europese Commissie voor om platforms te verplichten btw in rekening te brengen wanneer de onderliggende leverancier geen btw in rekening brengt, bijvoorbeeld omdat de onderliggende leverancier een particulier is of een belastingplichtige die gebruikmaakt van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen.

Verder wordt een uitbreiding van de platformfictie voorgesteld voor platforms die goederenleveringen faciliteren. De platformfictie is ingevoerd op 1 juli 2021 als een onderdeel van het btw e-commerce pakket. De Europese Commissie stelt nu voor deze verplichting voor platforms uit te breiden tot bijna alle leveringen van goederen binnen de EU die door het platform worden gefaciliteerd, ongeacht de vestigingsplaats van de onderliggende leverancier en de status van de afnemer. De uitbreiding van deze platformfictie is ook van toepassing op platforms die de overdracht van eigen goederen door onderliggende leveranciers en de levering van margegoederen faciliteren.

Daarnaast stelt de Europese Commissie voor het gebruik van de invoerregeling (IOSS) verplicht te stellen voor platforms die afstandsverkopen van ingevoerde goederen faciliteren. Ook moeten speciale maatregelen, zoals de koppeling van het unieke zendingsnummer aan het speciale IOSS-btw-identificatienummer, worden ingevoerd om fraude in verband met het gebruik van de invoerregeling te voorkomen.

Eén btw-registratie in de EU

Om het aantal btw-registraties van bedrijven in verschillende EU-landen te beperken, stelt de Europese Commissie voor om het gebruik van het éénloketsysteem (OSS) uit te breiden. Via de OSS kunnen bedrijven de in andere lidstaten verschuldigde btw aangeven en betalen in de btw-aangifte van hun lidstaat van vestiging. Krachtens het voorstel wordt de Unieregeling van de OSS verruimd tot installatie- en montageleveringen, leveringen van goederen aan boord van schepen, vliegtuigen of treinen, leveringen van gas, elektriciteit, warmte en koude en binnenlandse leveringen van (marge)goederen.

Voorts wordt binnen de OSS een nieuwe ("optionele") regeling ingevoerd om de btw-nalevingsverplichtingen in het kader van bepaalde overbrengingen van eigen goederen te vereenvoudigen. Krachtens deze regeling zijn de intracommunautaire verwervingen als gevolg van de overbrenging van eigen goederen vrijgesteld in de EU-lidstaat waarnaar de goederen worden verzonden of vervoerd. Als gevolg daarvan zal de huidige regeling voor de voorraad op afroep niet langer nodig zijn, waardoor deze zal ophouden te bestaan.

Naast de bovenvermelde wijzigingen in de OSS stelt de Europese Commissie voor om de verleggingsregeling in het kader van binnenlandse leveringen door een leverancier die niet voor btw-doeleinden is gevestigd in de EU-lidstaat waar de btw verschuldigd is, aan een in die EU-lidstaat voor de btw geïdentificeerde afnemer, verplicht te stellen voor EU-lidstaten. Momenteel is de implementatie van een dergelijke verleggingsregeling optioneel voor EU-lidstaten.

Hoe verder?

De Europese Commissie streeft naar een invoeringsdatum van 1 januari 2025 voor de meeste van de bovengenoemde regels en 1 januari 2028 voor de digitale rapportageverplichtingen. Wij willen echter benadrukken dat de bovengenoemde regelgeving nog onderworpen is aan het besluitvormingsproces van de EU. Momenteel staan de voorstellen voor belanghebbenden open voor het geven van feedback gedurende een periode van ten minste 8 weken. Vervolgens zal de Europese Commissie deze feedback voorleggen aan het Europees Parlement en de Europese Raad.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de gevolgen van het wetgevingsvoorstel en de mogelijke gevolgen voor uw onderneming? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of Ronald Plat per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 16. Zij helpen u graag verder.