Indexatie door pensioenfonds niet altijd zegen voor werkgever

26 april 2023 - De afgelopen maanden hebben diverse bedrijfstakpensioenfondsen de deelnemers verblijd met een (aanzienlijke) verhoging van hun pensioen. Voor de betrokken werkgevers levert de toeslag een aanzienlijke nota van hun pensioenuitvoerder op. De vraag is of de werkgever hier iets aan kan doen?

Een werkgever die onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt, heeft onder omstandigheden de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van deelneming aan het pensioenfonds. Dit gebeurt dan omdat deze werkgever al een eigen pensioenregeling geregeld heeft voor zijn werknemers. Wettelijk geldt voor deze vrijstelling dan wel de eis dat de eigen pensioenregeling “actuarieel en financieel gelijkwaardig” is aan de regeling van het pensioenfonds.

Juridische toetsing eigen pensioenregeling

Er zijn twee methoden om juridisch te toetsen of de eigen pensioenregeling “gelijkwaardig” is:

  1. Op basis van een kwalitatieve vergelijking tussen beide regelingen; of
  2. Via een wettelijk bepaalde berekening van de zogenaamde “waarde” van de pensioenopbouw in de beide regelingen.

Op het moment dat de vrijstelling wordt gevraagd, moet deze toetsing worden uitgevoerd. Daarna dient deze toetsing elke vijf jaar te worden uitgevoerd.

Moet toeslag worden toegekend?

In het verleden hebben werkgevers in diverse bedrijfstakken besloten om de vrijstelling op enig moment weer op te geven omdat het voeren van de eigen pensioenregeling niet langer financieel voordelig was. Vanaf dat moment werden de (toekomstige) pensioenaanspraken van de werknemers weer opgebouwd bij het pensioenfonds. Doordat een waardeoverdracht van de opgebouwde aanspraken doorgaans financieel niet wenselijk was, hadden de werknemers te maken met een knip in hun pensioenaanspraken. Wanneer nu het pensioenfonds een toeslag verleent, is de vraag of deze toeslag ook moet worden toegekend aan de pensioenaanspraken die niet bij het pensioenfonds zijn opgebouwd.

Dit hangt af van zowel de afspraken die de werkgever met het pensioenfonds heeft gemaakt als de afspraken met de werknemers. Sommige bedrijfstakpensioenfondsen stelden bij het intrekken van de vrijstelling de eis dat de werkgever de toeslag over de “extern” opgebouwde pensioenaanspraken ook inkoopt bij het pensioenfonds. Het verlenen van de toeslag door het pensioenfonds leidt dan automatisch tot een nota voor de toeslagverlening op deze “externe” pensioenaanspraken. De betreffende werknemers zijn natuurlijk blij met een toeslag van 10% op hun pensioenaanspraken maar de aanvullende verschuldigde koopsom voor de werkgever kan buitenproportionele vormen aannemen.

Voor de werkgever is het van belang of hij met zijn werknemers is overeengekomen dat op hun pensioenaanspraken een gelijke toeslag wordt verleend als verstrekt door het pensioenfonds. Als dit zo is, zit er voor de werkgever niets anders op dan deze toeslag voor de werknemers in te kopen bij óf de externe uitvoerder óf het pensioenfonds. Is dit niet het geval, dan kan de werkgever bij het fonds aangeven dat hij de nota voor de toeslagverlening niet wil voldoen. Het gaat erom welke toezeggingen de werknemers precies van de werkgever hebben ontvangen.

Conclusie

In verband met de beoogde invoering van de Wet Toekomst Pensioenen heeft de minister de wettelijke spelregels voor toeslagverlening door pensioenfondsen versoepeld. Samen met de iets verbeterde dekkingsgraden en de forse loon- en prijsinflatie is dit voor veel pensioenfondsen de aanleiding geweest om in het afgelopen jaar over te gaan tot een (forse) toeslagverlening op de pensioenen. De deelnemers zijn hier, na jaren van geen tot gematigde toeslagverlening, uiteraard zeer content mee. Voor bepaalde groepen werkgevers heeft deze toeslagverlening mogelijk zeer forse financiële gevolgen. Voor sommige werkgevers staat zelf het voortbestaan van de onderneming ineens ter discussie. Tenzij de betreffende (oud-)werknemers geen aanspraak op deze toeslag ten laste van de werkgever kunnen maken, dan hoeft de werkgever de toeslag  niet te financieren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toeslagverlening binnen uw pensioenregeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Mazars of met Paul van Ravenzwaaij van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 39. Zij helpen u graag verder.