Ingrijpende wijzigingen 30%-regeling per 1 januari 2024

27 oktober 2023 - De 30%-regeling voor expats in Nederland gaat flink op de schop per 2024. Dit komt door twee ingediende amendementen die beiden op 26 oktober 2023 door de Tweede Kamer zijn aangenomen als onderdeel van het Belastingplan 2024.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt diende op 23 oktober een amendement in bij het Belastingplan 2024, waarin een verdere beperking van de 30%-regeling wordt voorgesteld, met ingang van 1 januari 2024. Daarnaast diende kamerlid Pieter Grinwis een amendement in om een einde te maken aan de partiële belastingplicht voor werknemers met de 30%-regeling.

Momenteel kunnen kwalificerende expats een onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal 30% van hun belastbaar inkomen voor een maximale periode van vijf jaar. Het doel van het amendement is om deze vergoeding in stappen van 20 maanden te verlagen, van 30% naar 20% en vervolgens naar 10%.

De partiële belastingplicht ontheft kwalificerende expats van belasting op hun vermogen (box 3) en aanmerkelijk belang in buitenlandse ondernemingen. Dit artikel gaat dieper in op de details van de amendementen en de mogelijke impact.

De wijzigingen

Er is sprake van twee wijzigingen. Ten eerste de verlaging van de onbelaste vergoeding voor expats die in aanmerking komen voor de 30%-regeling. De voorgestelde wijziging houdt in dat het bedrag dat kan worden beschouwd als een onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten en verstrekkingen (de 30%-regeling) voor inkomende expat werknemers kan worden vastgesteld op:

  • Maximaal 30% van het Nederlands belastbare inkomen gedurende de eerste 20 maanden
  • maximaal 20% van het Nederlands belastbare inkomen gedurende de daaropvolgende 20 maanden en
  • maximaal 10% van het Nederlands belastbare inkomen gedurende de laatste 20 maanden.

De maximale duur van de 30%-regeling van vijf jaar (60 maanden om precies te zijn) blijft ongewijzigd. Er zal een overgangsregeling worden ingevoerd voor expats waarvoor in de loonadministratie van december 2023 de 30%-regeling al wordt toegepast.

Ten tweede de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Onder de oude regels konden werknemers met een geldige 30%-beschikking kiezen voor deze beperkte belastingplicht. Deze – vrijwel automatische – keuze maken zij bij het doen van aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat de expat niet belastingplichtig is voor zijn vermogen in box 3 (met uitzondering van in Nederland gelegen onroerende zaken) en ook niet voor aanmerkelijk belang in box 2 (tenzij de vennootschap in Nederland is gevestigd). Deze wijziging is met name voor zeer vermogende particulieren (‘expats’) van belang. Deze keuzeregeling wordt met ingang van 1 januari 2025 afgeschaft. Dat betekent dat de werknemer vanaf 1 januari 2025 niet meer kan kiezen voor partiële belastingplicht.

Ook voor deze wijziging zal een overgangsregeling worden ingevoerd voor bestaande situaties per december 2023, voor welke situaties de partiële buitenlandse belastingplicht uiterlijk per 31 december 2026 eindigt (zolang er geen sprake is van een onderbreking van langer dan drie maanden).

Wat gebeurt er nu?

De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 vóór de amendementen gestemd. Als de Eerste Kamer hier later ook mee instemt, betekent dit dat we per 1 januari 2024 drie wijzigingen op de 30%-regeling zullen zien:

  1. Een maximum voor de totale 30% vergoeding per jaar. De 30%-regeling voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2023 kan worden toegepast op een belastbaar loon tot de WNT-norm (het maximale salaris voor ambtenaren, de premier). Voor 2024 is dit vastgesteld op € 233.000. Voor bestaande gevallen per december 2022 geldt dit maximum pas vanaf 1 januari 2026. Deze maatregel is met name van belang voor expats met hoge basislonen of met aanzienlijke aanvullende beloningen, zoals bonussen en aandelenopties.
  2. Een beperking van de 30%-regeling zelf voor werknemers die vanaf 1 januari 2024 in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Zoals eerder vermeld, zullen deze expats effectief een 30%-regeling hebben gedurende de eerste 20 maanden, gevolgd door een 20%-regeling gedurende de daaropvolgende 20 maanden, en een 10%-regeling gedurende de laatste 20 maanden. Als de totale geldigheidsduur van de 30%-regeling korter is dan 60 maanden, wordt dezelfde berekening gevolgd.
  3. Een afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Voor bestaande situaties geldt de afschaffing uiterlijk per 31 december 2026.

Aandachtspunten

  • Er is mogelijk een samenloop van het effect van de recente wijziging op werknemers met een belastbaar inkomen dat hoger is dan de WNT-norm.
  • De mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden blijft intact. Dit stelt werkgevers in staat de werkelijke kosten te vergoeden, met name als deze hoger zijn dan de (verlaagde) 30%-regeling.
  • Beoordeel voor nieuw aan te werven expats of zij al in december 2023 kunnen starten in plaats van per januari 2024.

We adviseren werkgevers om de lopende 30%-regelingen te beoordelen en een analyse te maken van de mogelijke financiële gevolgen vanaf 2024.

Tot slot

Deze nieuwe wijzigingen van de 30%-regeling voor expats in Nederland zullen ongetwijfeld tot forse discussies leiden en lobby uit het bedrijfsleven. Deze wijziging zal zeker invloed hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland voor hoogopgeleide professionals uit het buitenland en hun werkgevers. 

Meer weten over de 30%-regeling?

Wilt u meer weten over bovenstaande wijzigingen en wat de gevolgen voor u zijn? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 88 277 20 65. Of neem contact op met één van onze specialisten van onze secties loonheffingen en global mobility. Zij helpen u graag. 

Referentie: 36418, nr. 63 en 69, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

[Disclaimer: De informatie verstrekt in dit artikel is gebaseerd op de bestaande wetgeving en het Belastingplan 2024 en het voorgestelde amendement op de 30%-regeling zoals van toepassing op het moment van schrijven en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in afwachting van wetgevende besluiten.]

Ook interessant voor u: