Update - Publicatie ‘Dutch GAAP versus IFRS’: overeenkomsten en verschillen

13 januari 2021 – Eind 2020 publiceerden we ‘Dutch GAAP versus IFRS’. Met die publicatie geven wij inzicht in de verslaggevingsregels in Nederland (Dutch GAAP) en de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Net voor 2021 werd ingeluid, publiceerde de Raad voor de Jaarverslaggeving ook nieuwe richtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten. Deze nieuwe richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. In hoofdstuk 18A van de publicatie hebben we de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen Dutch GAAP en IFRS opgenomen gebaseerd op deze nieuwe richtlijnen.

Ontwikkelingen IFRS

Na een periode van belangrijke wijzigingen in de financiële verslaggeving onder IFRS (waaronder de implementatie van de verslaggevingsstandaarden IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16), verwachten we dat er de komende jaren een relatief kalme periode zal volgen. De International Accounting Standards Board (IASB) werkt momenteel aan de inhoud van een verzoek om informatie in het kader van het agendaoverleg 2020. Het primaire doel hiervan is om input te verkrijgen over: 

  • De strategische richting en het evenwicht tussen de activiteiten van de IASB.
  • De criteria voor het beoordelen van de prioriteit van financiële rapporteringskwesties die aan het werkplan kunnen worden toegevoegd.
  • De verslaggevingsissues die prioriteit moeten krijgen.

Als gevolg van de coronacrisis heeft de IASB de publicatie van het verzoek om informatie uitgesteld tot 2021. Op basis van de te ontvangen feedback zal de IASB beslissen over de inhoud van het werkplan.

Ontwikkelingen Dutch GAAP

Dutch GAAP was al een meer stabiele set van verslaggevingsvoorschriften. Voor 2005 had de RJ een strategie om wijzigingen in IFRS in zijn eigen standaarden door te voeren. Maar de strategie van de RJ veranderde omstreeks 2005 als gevolg van de introductie van IFRS-regelgeving in Europa, inclusief Nederland. Sinds 2005 is de strategie van de RJ om zich te concentreren op financiële verslaggevingsstandaarden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en organisaties, terwijl de IASB zich met IFRS richt op ondernemingen die publieke verantwoording afleggen. Op basis van dit verschil verwachten we dat veel van de huidige verschillen in de toekomst niet zullen worden weggenomen.

Een voorbeeld is de verantwoording van huurovereenkomsten door huurders. De RJ heeft besloten om de opname van operationele leases niet op de balans te verlangen, zoals vereist onder IFRS 16 ‘Leases’. Een ander voorbeeld is de verantwoording van opbrengsten. De RJ heeft besloten om niet alle bepalingen van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’ in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving over te nemen. De huidige bepalingen over omzetverantwoording zijn behouden en richtlijnen zijn toegevoegd met betrekking tot specifieke gebieden. Voorbeelden van deze gebieden zijn prestatieverplichtingen, variabele vergoedingen en licenties. 

We verwijzen naar de publicatie van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen inzake opbrengsten door de RJ op 23 december 2020 (RJ-Uiting 2020-15). Deze nieuwe richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Eerdere toepassing is toegestaan.

Mazars kan u helpen

Mazars kan u ondersteunen bij de overgang naar IFRS (of Dutch GAAP). Ook kunnen wij u van dienst zijn bij andere verslaggevingsissues en verzorgen we trainingen op het gebied van Dutch GAAP en IFRS. 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over de publicatie of Dutch GAAP en / of IFRS? Neem dan contact op met Dingeman Manschot per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 12 58 02 45. Hij helpt u graag verder.

Document

Dutch GAAP versus IFRS January 2021 PDF