Voorjaarsnota 2023: fiscale voorstellen kabinet

2 mei 2023 - Op 28 april is de Voorjaarsnota 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn enkele aanpassingen voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) voorgesteld.

De voorgestelde maatregelen zijn in lijn met de uitkomsten van het evaluatierapport van het Centraal Planbureau naar de doeltreffendheid, noodzakelijkheid en doelmatigheid van de BOR en DSR. In december 2022 gaf het kabinet al aan de BOR niet af te schaffen, maar aan te passen waar nodig. In dat kader zijn in de Voorjaarsnota 2023 enkele voorstellen gedaan tot aanpassing van de BOR en DSR.

Voor de BOR zijn de volgende wijzigingen voorgesteld

  • De BOR vrijstelling wordt vanaf 2025 gesteld op 100% over de going concern waarde van de desbetreffende onderneming tot € 1,5 miljoen (op dit moment circa € 1,2 miljoen) en 70% (op dit moment 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen.
  • De bezits- en de voortzettingseis worden versoepeld. Deze versoepelingen worden verder uitgewerkt.
  • Er wordt overwogen hoe constructies tot oneigenlijk gebruik van de BOR kunnen worden tegengegaan. Bijvoorbeeld via een antimisbruikbepaling en langere bezits- en voortzettingstermijnen vanaf hogere leeftijd.

Voor de DSR is de volgende wijziging voorgesteld

  • De dienstbetrekkingseis voor de DSR wordt afgeschaft. Op dit moment kan bij schenking slechts gebruik worden gemaakt van de DSR indien de verkrijger gedurende 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van de verkrijging in dienstbetrekking was bij de vennootschap (bij overgang door overlijden geldt de dienstbetrekkingseis niet). Het voorstel is deze dienstbetrekkingseis af te schaffen.

Voor de BOR en de DSR zijn de volgende wijzigingen voorgesteld

  • De doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR wordt afgeschaft. Op dit moment geldt een franchise voor beleggingsvermogen van 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen in de BOR en DSR. Voorstel is deze franchise af te schaffen zodat voor beleggingsvermogen in het geheel geen gebruik meer gemaakt kan worden van de BOR en DSR.
  • Keuzevermogen binnen de onderneming kwalificeert slechts voor de BOR en DSR voor zover deze gemengde bedrijfsmiddelen daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt.
  • Vastgoed dat wordt verhuurd aan derden wordt standaard aangemerkt als niet kwalificerend beleggingsvermogen voor toepassing van de BOR en DSR.
  • De toegang tot de BOR en DSR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5%. De huidige verwateringsregeling en uitzonderingen voor preferente aandelen in het kader van gefaseerde bedrijfsopvolging blijven van toepassing.

Doel van het kabinet is het belastingstelsel te vereenvoudigen en reële bedrijfsopvolgingen te faciliteren. Eind juni 2023 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de exacte uitkomsten van het vervolgonderzoek.

Belang voor de praktijk

Indien u overweegt uw familiebedrijf over te dragen, is het belangrijk deze ontwikkelingen mee te nemen in uw strategische overwegingen. De adviseurs van Mazars kunnen u helpen bij uw bedrijfsopvolging.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bedrijfsopvolgingsfaciliteiten? Of wilt u sparren over de overdracht van uw familiebedrijf? Neem dan contact op het Johan Zuiderwijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 09 of met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: 31 (0)88 277 10 10. Zij helpen u graag verder.

Interessant voor u: