Externe verslaggeving van goededoelenorganisaties

Goededoelenorganisaties werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving. Zij moeten transparant zijn en verantwoording afleggen over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen aan hun donateurs en de maatschappij. Het is voor het maatschappelijk vertrouwen in de goededoelensector van belang dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaggeving een heldere en transparante weergave is van de geworven baten, de besteding van de middelen en van de reserves en fondsen.

Erkende goededoelenorganisaties zijn verplicht om een jaarverslag (inclusief jaarrekening) te publiceren. Op deze jaarverslaggeving is sectorspecifieke regelgeving (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties) van toepassing. Er zijn een aantal aandachtspunten bij het opmaken van de jaarrekening van goededoelenorganisaties, waaronder het voldoen aan de modellen voor de balans, resultatenrekening en lastenverdeling. Daarnaast zijn enkele onderwerpen door de sector nader uitgewerkt, waaronder richtlijnen inzake de continuïteitsreserve, risicomanagement, directiebeloning en kengetallen.

Recent verscheen in het Tijdschrift Familiebedrijven editie nr. 4 van 2019 een artikel met een overzicht van de belangrijkste aspecten van de externe verslaggeving van stichtingen en verenigingen in het algemeen en voor goededoelenorganisaties in het bijzonder. In het artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsvoorschriften voor stichtingen en verenigingen, worden de verslaggevingsregels voor goededoelenorganisaties behandeld en worden enkele sectorspecifieke kengetallen beschreven.

Bekijk het artikel 

Externe verslaggeving van goededoelenorganisaties

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verschenen artikel of over de Richtlijn jaarverslaggeving (RJ 650)? Neem dan contact op met Dion Plouvier per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 68. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?