Woningcorporaties

De wereld waarin woningcorporaties opereren is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Door wijziging van de Woningwet is het beleidskader voor corporaties beperkt waardoor corporaties zich met name moeten richten op haar primaire doelgroep. Tegelijkertijd wordt van corporaties een substantiële bijdrage gevraagd aan de realisatie van klimaatdoelen, het betaalbaar houden van bezit en de leefbaarheid in haar woningmarktregio. Dit vraagt om een efficiënte, effectieve en innovatieve bedrijfsvoering, waarbij ook in toenemende mate digitalisering van processen plaatsvindt. De komende jaren zullen corporaties zich moeten blijven aanpassen aan veranderingen in haar omgeving.

Documenten

Public Brochure

Public Brochure

Mazars OSINT Benchmark 2020 - Woningcorporaties.pdf

Mazars OSINT Benchmark 2020 - Woningcorporaties.pdf