Prinsjesdag 2021: Maatregelen (vermogende) particulieren

Op Prinsjesdag 2021 zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2022 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Voorgesteld wordt het maximumbedrag van de IACK per 2022 te verlagen met € 395. Het maximumbedrag van de IACK wordt naast de per 1 januari 2022 voorgestelde verlaging op grond van het Belastingplan 2021 per 1 januari 2022 verhoogd met € 77. Per saldo is voor 2022 sprake van een beleidsmatige verlaging van het maximumbedrag van de IACK van € 318. Deze maatregel dient ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof dat op 20 april 2021 is aangenomen door de Tweede Kamer.

Reparatie toekenning inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan buitenlandse belastingplichtigen

Aan de toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is onder andere de voorwaarde verbonden dat de belastingplichtige geen fiscaal partner heeft, dan wel een fiscaal partner heeft met een hoger arbeidsinkomen.

De toekenning van de IACK aan buitenlandse belastingplichtigen kan in vergelijking met binnenlandse belastingplichtigen met gelijke feitelijke omstandigheden tot verschillende uitkomsten leiden. Het verschil tussen buitenlandse en binnenlandse belastingplichtigen is een onbedoeld effect van de wetgeving en wordt veroorzaakt door de uitzondering op het fiscaal partnerbegrip voor buitenlandse belastingplichtigen.

In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2022 de wetgeving op dit punt aan te passen waarbij de uitwerking van de IACK voor buitenlandse belastingplichtigen gelijk wordt gesteld met die van de binnenlandse belastingplichtigen.

Reeds ingezette verlaging aftrektarief

De hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting wordt sinds 1 januari 2014 jaarlijks verminderd met 0,5%-punt. Vanaf 2020 vindt een versnelling van de afbouw plaats en zal deze in jaarlijkse stappen van 3%-punt plaatsvinden tot 2023. In 2022 bedraagt het aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning maximaal 40%. Dit was al vastgelegd in het Belastingplan 2019.

Met ingang van 1 januari 2020 geldt ook voor andere aftrekposten een vergelijkbare aftrekbeperking. Voor ondernemers gaat het onder andere om de zelfstandigenaftrek. Ook hiervoor bedraagt het aftrektarief in 2022 maximaal 40%.

Wijzigingen eigenwoningregeling

Dit zijn de wijzigingen bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners en de wijzigingen bij overlijden van een van de partners:

Gehuwden in algehele gemeenschap van goederen

Het uitgangspunt van de eigenwoningreserve die wordt bepaald op individueel niveau, blijft bestaan. Bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen gaat de eigenwoningreserve voor de helft over naar de andere partner. Door deze regeling aan te scherpen, sluit de eigenwoningreserve aan bij de civielrechtelijke en economische gerechtigdheid tot het vervreemdingssaldo eigen woning dat tot de eigenwoningreserve heeft geleid.

Gehuwden en ongehuwden

De grootste verandering voor gehuwden en ongehuwden is dat het beleidsbesluit uit 2018 wordt gecodificeerd. Daarbij wordt vastgelegd dat het eigenwoningverleden van beide partners, met inbegrip van de eigenwoningreserve, voor de helft over hen wordt verdeeld, alsmede dat de aflossingsstand op gezamenlijk niveau wordt bekeken. Deze regeling geldt ook voor samenwoners met een samenlevingscontract.

Gehuwden en boedelmenging

Met betrekking tot de aflossingsstand is het zo dat de aflossingsstand blijft bij de partner bij wie de aflossingsstand is ontstaan en niet meer naar rato van gerechtigheid in de huwelijksgemeenschap wordt verdeeld. Eenzelfde regeling wordt ingevoerd met betrekking tot de oversluitperiode.

Overlijden

Bij overlijden wordt teruggegaan naar uitgangspunt zoals deze was voor 2013. Dat betekent dat de eigenwoningreserve niet meer over kan gaan op een andere belastingplichtige en eenzelfde regeling wordt ingevoerd met betrekking tot aflossingsstand.

Wijzigingen vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

De startersvrijstelling is een vrijstelling waarbij indien aan de voorwaarden wordt voldaan bij overdracht van een woning geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. De vrijstelling is éénmalig en kan worden toegepast indien de verkrijger de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en daarnaast voldoet aan het leeftijd vereiste (18 tot en met 34 jaar).

Met ingang van 1 april 2021 is de vrijstelling alleen van toepassing als de waarde van de woning niet hoger is dan de woningwaardegrens van € 400.000. In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de antimisbruikbepaling, die ziet op situaties waarin het eigendom wordt gesplitst om onder de woningwaardegrens uit te komen, te herformuleren om onbedoelde onduidelijkheden weg te nemen.

Daarnaast is in het Belastingplan 2022 een regeling opgenomen waarmee rekening kan worden gehouden met onvoorziene omstandigheden ten aanzien van het hoofdverblijfcriterium. Indien een onvoorziene omstandigheid, zoals overlijden of scheiding, zich voordoet vóór de verkrijging van de onroerende zaak maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden, kan onder voorwaarden worden voldaan aan het hoofdverblijfcriterium. Hierdoor wordt niet alsnog het hoge algemene tarief van 8% overdrachtsbelasting geheven, maar blijft de toepassing van het verlaagde tarief van 2% of de startersvrijstelling in stand.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Er zijn geen wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de BOR. U kunt meer lezen over BOR in onze eerder gepubliceerde artikel.
Artikel BOR

Webinar Prinsjesdag 2021

Op woensdag 22 september 2021 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers s hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u onderaan de pagina het gedeelte van het webinar voor private clients en over estate planning terugkijken.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2022, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10. Zij helpt u graag verder.