Een (kerst)arrest met grote gevolgen voor de box 3-heffing

7 februari 2022 – Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing van box 3 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod zoals vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De Hoge Raad heeft in de onderhavige zaak rechtsbescherming geboden aan belastingplichtigen tegen de schending van de fundamentele rechten door alleen het werkelijk behaalde rendement van de belastingplichtige in de belastingheffing te betrekken. Welke mogelijke gevolgen heeft het arrest voor u?

Gevolgen van het arrest en bezwaar

Het arrest heeft directe consequenties voor belastingplichtigen die hebben meegedaan aan de massaalbezwaarprocedure die gold voor de jaren 2017 tot en met 2020. Lees ons eerder gepubliceerde artikel hierover. Daarnaast heeft het arrest gevolgen voor alle aanslagen die vanaf 24 december 2021 worden opgelegd en alle aanslagen die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Tot slot geldt het arrest voor alle belastingplichtigen die aangifte doen voor box 3 over 2021.

Volgens de Hoge Raad kan de Belastingdienst op dit moment uitspraak doen op alle bezwaren die zijn ingediend voor de jaren 2017 en 2018 in de zaken die door de Staatssecretaris van Financiën zijn aangemerkt als massaal bezwaar. Het is zelfs een wettelijke verplichting om binnen zes weken na het arrest van de Hoge Raad een collectieve uitspraak te publiceren op het massaal bezwaar. Voor de jaren 2019 en 2020 lopen ook (nog) massaalbezwaarprocedures. Afgelopen vrijdag heeft de Belastingdienst bij monde van de nieuwe Staatssecretaris van Financiën alle bezwaarschriften die bij de massaal bezwaarprocedure horen officieel gegrond verklaard.

Op dit moment is het echter nog niet duidelijk op welke wijze de Belastingdienst uitvoering zal geven aan het arrest van de Hoge Raad. De staatssecretaris schreef aan de Tweede Kamer dat een definitief besluit met betrekking tot de compensatie over de problemen met de box 3-heffing nog even op zich laat wachten. Pas bij het opstellen van de Voorjaarsnota, die naar verwachting eind mei naar de Tweede Kamer zal gaan, wordt bepaald welke groepen uiteindelijk in aanmerking komen voor herstel en welke niet. De Staatssecretaris van Financiën heeft hierbij tevens aangegeven zeer serieus te wegen of degenen die geen bezwaar hebben gemaakt ook rechtsherstel zal worden geboden voor de jaren 2017 tot en met 2020. Het besluit van de staatssecretaris zal worden afgewacht. Bovendien is er nog tot het einde van dit jaar de gelegenheid om, indien nodig, actie te ondernemen.

Hoe nu verder?

In afwachting van het herstelbeleid zal het in beginsel langer duren voordat definitieve aanslagen worden opgelegd met een box 3-heffing. Mocht u een dezer dagen toch een definitieve aanslag voor de jaren 2017 tot en met 2020 ontvangen waar een box 3-heffing is inbegrepen welke in strijd is met het arrest, dan adviseren wij u om tijdig contact op te nemen met uw adviseur om te informeren of actie ondernemen noodzakelijk of wenselijk is.

Overigens zijn er ook nog procedures aanhangig bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor de jaren 2013 en 2014. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de uitkomst hiervan zal gelden voor de jaren 2013 tot en met 2016.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit arrest of heeft u verder vragen over de box-3 heffing? Neem dan contact op met Mike Vrijmoed per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 12 of met Efraim Brouwer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 75. Zij helpen u graag verder.

Ook interessant voor u