Verplicht gebruik standaardformulier voor grote ANBI’s

1 februari 2021 - Uit de Staatscourant van 31 december 2020 (Nr. 2020-0000246185) volgt dat sinds 1 januari 2021 nieuwe voorwaarden worden gesteld aan de publicatieplicht voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) met een bepaalde omvang van inkomsten of uitgaven. Deze zogenoemde grote ANBI’s zijn met betrekking tot hun publicatieplicht vanaf nu verplicht om gebruik te maken van standaardformulieren. De formulieren hoeven niet te worden gebruikt door CBF-erkende ANBI’s.

Nieuw format publicatieplicht grote ANBI’s

Het ministerie van Financiën heeft in samenwerking met de goededoelensector standaardformulieren ontwikkeld voor ANBI’s ten behoeve van de publicatieplicht. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat deze nieuwe standaardformulieren verplicht zijn voor grote niet CBF-erkende ANBI’s . Van een grote ANBI is sprake wanneer een ANBI in een betreffend boekjaar: 

  • Niet actief geld of goederen werft onder derden (een niet-fondsenwervende instelling) en waarvan de totale lasten in een boekjaar ten minste € 100.000 bedragen; of
  • Actief geld of goederen verwerft onder derden (een fondsenwervende instelling) en waarvan de totale baten ten minste € 50.000 bedragen

Welke informatie moet u publiceren?

De informatie over de baten en lasten diende reeds jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd. Dit blijft ongewijzigd. Enkel de vorm waarin deze informatie gepubliceerd dient te worden is gewijzigd per 1 januari 2021, dit moet nu via een standaardformulier. De Belastingdienst geeft aan de standaardformulieren spoedig openbaar te maken.

Publicatie jaarlijks binnen zes maanden na afloop boekjaar

De nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Dit betekent bijvoorbeeld dat: 

  • een grote ANBI zonder CBF erkenning met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, verplicht is om met betrekking tot het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2020 het standaardformulier uiterlijk 30 juni 2021 te publiceren
  • een grote ANBI zonder CBF erkenning met een boekjaar lopend van 1 september tot 31 augustus, verplicht is om het standaardformulier met betrekking tot dat boekjaar uiterlijk voor het eerst te gebruiken voor het boekjaar dat per 31 augustus 2021 wordt beëindigd

Meer weten?

Wilt u inzicht krijgen in de impact van deze gewijzigde publicatieplicht op uw ANBI? Neem dan contact op met Marieke van Kooten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Joris Konings per e-mail of per telefoon: +31 (088) 277 22 46. Zij zijn lid van de Mazars ANBI-desk en helpen u graag verder.