Werkkostenregeling (WKR)

Bent u ondernemer met personeel? Dan bent u sinds 2015 verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Heeft u de uitvoering en administratie van de werkkostenregeling op orde? Wij helpen u graag.

Alles wordt als loon gekenmerkt

Het doel van de werkkostenregeling is fiscale en administratieve eenvoud. Deze regeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Alles wat de werkgever aan de werknemers verstrekt, wordt nu als loon aangemerkt. De werkgever heeft vrije ruimte die hij naar eigen inzicht mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers. Deze vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom. Wanneer de vrije ruimte wordt overschreden bent u, als werkgever en inhoudingsplichtige, een eindheffing van 80% verschuldigd.

Uitzonderingen

In beginsel is alles dat uit de dienstbetrekking wordt genoten loon. Echter, onder voorwaarden geldt voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen een nihilwaardering of een gerichte vrijstelling.

Gerichte vrijstellingen zijn onder meer van toepassing op vergoedingen voor congressen, cursussen, extraterritoriale kosten (30%-regeling) en verhuiskosten. Met ingang van 1 januari 2015 geldt ook een gerichte vrijstelling voor mobiele telefoons/laptops e.d. mits deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Ten slotte vallen ook intermediaire kosten - uitgaven die een werknemer doet in opdracht en voor rekening van de werkgever - buiten de vrije ruimte. Intermediaire kosten vallen immers geheel buiten het loonbegrip voor de loonheffingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de parkeerkosten van de auto van de zaak. 

Vaste kostenvergoeding

De werkgever kan nog steeds onbelaste, vaste kostenvergoedingen betalen. De vaste kostenvergoeding moet dan wel uit componenten bestaan die onder de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten vallen. Bovendien moet vooraf een kostenonderzoek gedaan zijn onder de werknemers naar de werkelijk gemaakte kosten. Dit kostenonderzoek dient vervolgens het uitgangspunt te zijn voor de hoogte van de vast te stellen vaste kostenvergoeding.

Wat kan Mazars voor u betekenen?

Ondanks het feit dat de WKR al sinds 1 januari 2015 verplicht is, blijkt het in de praktijk lastig om de regeling op de juiste manier toe te passen. De specialisten van Mazars bieden u de ondersteuning die u nodig heeft. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van een WKR-scan. Bij deze scan vindt een beoordeling plaats van de wijze waarop de verschillende vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen onder de WKR. Tevens wordt dan beoordeeld op welke wijze de WKR in de financiële administratie wordt verwerkt. Daarnaast organiseren onze specialisten regelmatig seminars en workshops over de WKR.