Wijzigingen belastingheffing box 3

2 mei 2022 - Naar aanleiding van het zogenoemde ‘Kerstarrest’ van de Hoge Raad over het huidige box 3-stelsel is op vrijdag 15 april jl. door de staatssecretaris van Financiën een nota met de contouren voor het nieuwe box 3-stelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota wordt een vermogensaanwasbelasting geïntroduceerd, waarbij het werkelijk rendement behaald met vermogen in box 3 in de belastingheffing wordt betrokken. In deze update zullen wij ingaan op de voorgestelde wijzigingen die voor box 3-belastingplichtigen (dit betreft iedereen met meer dan € 50.000 vermogen in box 3) van belang kunnen zijn.

De gevolgen voor de belastingplichtigen kunnen worden onderverdeeld in drie periodes:

  • Periode 1: januari 2017 tot en met 31 december 2022 (periode van rechtsherstel)
  • Periode 2: januari 2023 tot en met 31 december 2024 (overgangsperiode)
  • Periode 3: vanaf 1 januari 2025 (nieuw stelsel)

Periode van rechtsherstel

De eerste vraag die voorligt is welke belastingplichtigen in aanmerking komen voor rechtsherstel voor de box 3-heffing over voorgaande jaren (tot en met het jaar 2022). Hoewel de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen met het verzoek aan het kabinet om ‘kleine spaarders’ in box 3, bij wie het werkelijke rendement lager is dan het in aanmerking genomen forfaitaire rendement, als eerste te compenseren, schetst het kabinet twee opties voor het bieden van rechtsherstel. Bij de eerste optie worden uitsluitend spaarders gecompenseerd, terwijl bij de tweede optie alle belastingplichtigen voor herstel in aanmerking komen. Belastingplichtigen wiens vermogen (gedeeltelijk) bestaat uit beleggingen en wiens werkelijke rendement over deze beleggingen in de afgelopen jaren lager was dan het forfaitaire rendement, komen slechts bij de tweede optie voor compensatie in aanmerking, ongeacht of zij zich hebben aangesloten bij de ‘massaal bezwaarprocedure’.

De door het kabinet geschetste opties voor het bieden van rechtsherstel zijn op dit moment onzeker vanwege een aanstaand arrest van de Hoge Raad over de vraag of ook belastingplichtigen die zich niet hebben aangesloten bij de massaal bezwaarprocedure recht hebben op compensatie. De Hoge Raad heeft toegezegd binnen een half jaar uitspraak te doen. Inmiddels heeft de advocaat generaal in zijn (aanvullende) conclusie (dat is een advies aan de Hoge Raad) aangegeven dat alle box 3-belastingplichtigen gecompenseerd zouden moeten worden, dus ook degenen die geen bezwaar hebben aangetekend.

Overgangsperiode

Voor de jaren 2023 en 2024 komt er tijdelijke (spoed)wetgeving om deze uiteindelijk aan te laten sluiten bij het gekozen rechtsherstel.  Dit betekent dat voor belastingheffing over spaargeld in ieder geval zal worden aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement. Indien voor de tweede optie voor herstel wordt gekozen, en dus alle belastingplichtigen voor herstel in aanmerking komen, zal voor de jaren 2023 en 2024 ook voor overig vermogen (zoals beleggingen) belasting worden geheven over het daadwerkelijk behaalde rendement. Graag merken wij op dat de heffing voor vastgoed in box 3 hiervan zal afwijken omdat de benodigde gegevens voor een heffing over de waardeontwikkeling van vastgoed niet voor 2025 beschikbaar zijn. Voor de specifieke wijzigingen met betrekking tot vastgoedbeleggers verwijzen wij u graag naar ons artikel over box 3-heffing voor vastgoedbeleggers.

Nieuw stelsel

Binnen de te introduceren vermogensaanwasbelasting is het de bedoeling om inkomsten uit sparen en beleggen te belasten naar het werkelijk rendement. De daadwerkelijk behaalde inkomsten, zoals rente, dividenden en huurinkomsten, zullen in de heffing worden betrokken. Tevens zullen waardestijgingen en waardedalingen worden belast, ook indien deze niet zijn gerealiseerd. Kosten die met de werkelijk behaalde inkomsten samenhangen mogen in aftrek worden gebracht en een eventueel in een jaar behaald verlies kan naar alle waarschijnlijkheid worden verrekend met winsten van voorgaande of toekomstige jaren.

De hoogte van het tarief, en de vraag of een progressief of vlak tarief zal worden ingevoerd, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra in het loop van het jaar meer bekend wordt over de invulling van het box 3-stelsel zullen wij u hierover informeren. 

Meer weten?

Mocht u in de tussentijd willen weten wat de gevolgen zijn van de wijzigingen omtrent box 3 in uw situatie of wilt u weten of het raadzaam is uw vermogen op een andere wijze vorm te geven? Neem dan contact op met Efraïm Brouwer, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 10 75 of met Sanne Jansen - Verbakel, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 12  08.

Ook interessant voor u: