Ubo-register

De laatste tijd is er in Europees verband veel aandacht voor de bestrijding van witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere financiële delicten. Onlangs zijn er een nieuwe Europese Richtlijn verschillende voorstellen gedaan om deze praktijken tegen te gaan. Deze Richtlijn kan een bedreiging vormen voor uw privacy!

Privacy

De Europese Richtlijn zorgt ervoor dat bedrijven verplicht  worden hun uiteindelijke belanghebbenden, de ultimate beneficial owners (ubo’s), te registreren in een speciaal daartoe ingesteld register (het ubo-register). Het ubo-register zal voor een grote groep ondernemingen en personen toegankelijk zijn. Dat betekent een belangrijke inbreuk op uw privacy en kan veiligheidsrisico’s met zich mee brengen!

Definitie van ubo

Ubo’s zijn personen die een belang hebben van meer dan 25% in een rechtspersoon. Onder ‘belang’ wordt verstaan:

 • Een belang van 25% in het kapitaal van de rechtspersoon
 • 25% van de stemrechten in een algemene vergadering
 • Een begunstiging van 25% van het vermogen van de rechtspersoon

Voor andere juridische entiteiten, zoals stichtingen en trusts, is een vergelijkbare definitie van ubo opgenomen, met dien verstande dat ook personen in wier belang de entiteit is ingesteld of werkzaam is, hieronder kunnen worden begrepen.

Wie krijgt inzage in het register?

Overheidsinstanties krijgen automatisch en onbeperkt toegang tot alle gegevens in het ubo-register. Daarnaast krijgen ook ondernemingen die vallen onder de witwas- en terrorismefinancieringsbestrijdingsregelgeving (hierna Wwft-plichtigen) inzage.  Dat wil zeggen:

 • Kredietinstellingen
 • Financiële instellingen
 • Accountants en belastingadviseurs
 • Notarissen
 • Advocaten
 • Makelaars in onroerend goed
 • Aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten
 • Personen die handelen in goederen voor zover in contanten wordt betaald of ontvangen voor een bedrag van € 7.500,- of meer.

Andere belangstellenden, bijvoorbeeld burgers of journalisten, moeten aantonen dat zij enig rechtmatig belang hebben bij het inzien van het ubo-register. Het gevolg hiervan is dat het register ruim toegankelijk zal zijn.

Verwachte inwerkingtreding

Verwacht wordt dat de Richtlijn in de eerste helft van 2015 in werking zal treden. Vanaf dan hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de Richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. Op dit moment is het nog wachten op een definitieve verordening.

Wat kunt u doen?

Er zijn mogelijkheden om de privacy- en veiligheidsnadelen te beperken. Samen met Pellicaan Advocaten onderzoeken wij welke mogelijkheden er bestaan.